مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. اثر افزایش دی‌اکسیدکربن و رژیم کم‌آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیا

شیده شمس؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ محمود شور؛ علی اکبر کامگارحقیقی

دوره 41، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19056.1372

چکیده
  افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری اثر مستقیمی بر فعالیت‌های گیاهی دارد. از سوی دیگر این افزایش می‌تواند اثرات منفی کم آبیاری را تا اندازه‌ای جبران نماید. در این تحقیق به بررسی آثار افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن از 400 به 800 و ppm1200 بر رشد و عملکرد گیاه عدس رقم کیمیا تحت چهار تیمار آبیاری (WR (کل نیاز آبی گیاه)، WR125درصد، WR75درصد و WR50درصد) تحت ...  بیشتر