نویسنده = بیژن قهرمان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیرپذیری سطح آب زیرزمینی از نشت و نفوذ در کانال‌های انتقال آب (مطالعه موردی: بلداجی)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22055/jise.2017.21103.1519

احسان توکلی؛ بهزاد قربانی؛ مهدی رادفر؛ حسین صمدی بروجنی؛ بیژن قهرمان


2. مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش‌پذیر در جریان دائمی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-60

10.22055/jise.2017.13338

جعفر مهرآبادی؛ بیژن قهرمان؛ کاظم اسماعیلی


3. مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 137-154

10.22055/jise.2016.11801

وحید یزدانی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی


4. مدل‌سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 83-94

علی میثاقی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ سیدمجید هاشمی نیا