نویسنده = محمد محمودیان شوشتری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با پنج جت افقی مستغرق

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 201-209

10.22055/jise.2017.12967

مهرداد مرادی؛ سید محسن سجادی؛ محمد محمودیان شوشتری