مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. تأثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ های انجیر دیم

محمد عبدالهی پور حقیقی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زندپارسا؛ تورج هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23455.1672

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر زمان و مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی در فواصل مختلف از تنه درخت بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران انجیر در شرایط خشکسالی بررسی شد. آزمایشات طی دو سال (1392و 1393) در منطقه استهبان بر روی انجیر خوراکی دیم رقم سبز، انجام شد. تیمارهای آبیاری تکمیلی شامل فاصله آبیاری از درخت: نزدیک تنه درخت، در سایه انداز درختان به فاصله ...  بیشتر

مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. اثر افزایش دی‌اکسیدکربن و رژیم کم‌آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیا

شیده شمس؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ محمود شور؛ علی اکبر کامگارحقیقی

دوره 41، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19056.1372

چکیده
  افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری اثر مستقیمی بر فعالیت‌های گیاهی دارد. از سوی دیگر این افزایش می‌تواند اثرات منفی کم آبیاری را تا اندازه‌ای جبران نماید. در این تحقیق به بررسی آثار افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن از 400 به 800 و ppm1200 بر رشد و عملکرد گیاه عدس رقم کیمیا تحت چهار تیمار آبیاری (WR (کل نیاز آبی گیاه)، WR125درصد، WR75درصد و WR50درصد) تحت ...  بیشتر