مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. اثر افزایش دی‌اکسیدکربن و رژیم کم‌آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیا

شیده شمس؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ محمود شور؛ علی اکبر کامگارحقیقی

دوره 41، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19056.1372

چکیده
  افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری اثر مستقیمی بر فعالیت‌های گیاهی دارد. از سوی دیگر این افزایش می‌تواند اثرات منفی کم آبیاری را تا اندازه‌ای جبران نماید. در این تحقیق به بررسی آثار افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن از 400 به 800 و ppm1200 بر رشد و عملکرد گیاه عدس رقم کیمیا تحت چهار تیمار آبیاری (WR (کل نیاز آبی گیاه)، WR125درصد، WR75درصد و WR50درصد) تحت ...  بیشتر

2. تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ذرت در حضور سطح ایستابی کم‌عمق در شرایط اقلیمی اهواز

هادی رضایی راد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبد علی ناصری؛ محمدرضا سیاهپوش

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 55-66

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2016.12012

چکیده
       به‌منظور بررسی اثر کم آبیاری بر شاخص‌های فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در طول فصل رشد، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال ۱۳۹۲ در مزرعه آزمایشی شماره دو دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آبیاری شامل ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز آبی گیاه ذرت بود که از طریق تبخیر ...  بیشتر

3. واسنجی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کارایی مصرف آب سویا

حسین بابازاده؛ مهدی سرائی تبریزی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 83-96

چکیده
  مدلSWAP را یک مدل اگروهیدرولوژیکی، زراعی-‌ هیدرولوژیکی و اکوهیدرولوژیکی می‌نامند. در این تحقیق مدل SWAP در برآورد عملکرد محصول و عملکرد بیولوژیک سویا و درصد رطوبت موجود در خاک طی فصل کشت مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا مدل SWAP بر اساس نتایج مزرعه‌ای حاصل از کشت سویا برای چهار سناریوی آبیاری شیاری در سال زراعی 88-1387 تحلیل حساسیت ...  بیشتر