کلیدواژه‌ها = تنش برشی
تعداد مقالات: 14
1. مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی ناشی از جریان غلیظ در کانال با قوس 90درجه و بستر متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2019.26796.1783

مرضیه محمدی قناتغستانی؛ مهدی قمشی


2. اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 173-188

10.22055/jise.2018.23313.1657

ناهید پورعبدالله؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی


6. فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 63-76

حسام فولادفر؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم


8. بررسی تأثیر شوری برتغییرات زمانی غلظت رسوبات چسبنده معلق با استفاده از فلوم دوار

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 105-113

محمود اسکینی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح اله فتاحی ناوچی؛ محمد بزاز


9. بررسی تغییرات تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 55-66

علی آرمان؛ منوچهر فتحی مقدم


10. تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-57

یوسف قدو؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم؛ عزیز سوزه پور


11. شبیه سازی عددی الگوی جریان سه بعدی در تلاقی کانال های باز

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 61-70

سید حبیب موسوی جهرمی؛ رضا گودرزی زاده


12. بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 31-40

حسین صمدی بروجنی؛ مهدی نادری بلداجی


13. تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی


14. تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 77-91

10.22055/jise.2009.13397

آرش جاعل؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود بینا؛ مهدی قمشی؛ بابک لشکرآرا