تعداد مقالات: 575
127. تأثیر ترکیب تیغه افقی و سرریزهای مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-49

10.22055/jise.2015.11473

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید حبیب موسوی جهرمی


129. تحلیل شدت و دوره بازگشت‌ خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آتی(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک)

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-43

10.22055/jise.2016.12010

عطیه حسینی زاده؛ حسام سید کابلی؛ حیدر زارعی؛ علی محمد آخوند علی


131. مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-49

10.22055/jise.2016.12341

مصطفی یعقوب زاده؛ زهرا ایزدپناه؛ سعید برومند نسب؛ حسام سید کابلی


133. مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-50

10.22055/jise.2017.12644

کامران محمدی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ صادق حقیقی پور


135. بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-57

10.22055/jise.2017.13156

ساره تنگسیر؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومند نسب


137. تأثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی درکلان شهر اهواز

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 35-43

10.22055/jise.2011.13278

سعید شکری کوچک؛ عبدالکریم بهنیا


138. مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش‌پذیر در جریان دائمی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-60

10.22055/jise.2017.13338

جعفر مهرآبادی؛ بیژن قهرمان؛ کاظم اسماعیلی


139. بررسی تاثیر زمان آبیاری بارانی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 43-48

10.22055/jise.2010.13387

سعید برومند نسب؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ پرهان سهرابی مشک آبادی


141. بهینه سازی مدیریت منابع آب با اعمال سناریوهای مختلف تخصیص (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-55

10.22055/jise.2018.13452

سحر شاه ولی کوه شوری؛ محمد صادق غضنفری مقدم؛ محمد جواد خانجانی


142. بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-59

10.22055/jise.2018.13456

عادل اثنی عشری؛ علی اکبر اختری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری


143. تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی


144. بررسی اثرات تغییراقلیم بر بخش کشاورزی دشت هشتگرد با تاکید بر عدم قطعیت مدل‎های AOGCM گزارش ارزیابی پنجم IPCC

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-59

10.22055/jise.2018.13747

آیدا مهرآذر؛ علیرضا مساح بوانی؛ محمود مشعل؛ حدیثه رحیمی خوب


145. تحلیل و ارزیابی راهبردهای حفاظتی تالاب هورالعظیم با استفاده از ماتریس های SWOT و QSPM

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-59

10.22055/jise.2017.18614.1345

مهشید گزابی زاده؛ غلامرضا سبزقبائی؛ سولماز دشتی


146. ارزیابی عناصر اصلی و سنگین آب های سطحی با استفاده از تحلیل آماری و نمودارهای شاخص اشباع (مطالعه موردی رودخانه ازنا استان لرستان)

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-60

10.22055/jise.2017.18887.1364

سیده حدیث حسینی؛ رامین ساریخانی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی؛ زینب احمدنژاد؛ بهروز ابراهیمی


149. پیش بینی نوسانات سطح ایستابی آبخوان گربایگان برای دوره زمانی 1387 تا 1437 با استفاده از مدل عددی MODFLOW

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 41-50

احمد فاتحی مرج؛ مجید طائی سمیرمی؛ عبدالنبی کلاهچی؛ سید خلّاق میرنیا