مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
26. مطالعه آزمایشگاهی تغییرات الگوی جریان و توپوگرافی بستر در اثر تغییرات زاویه آبشکن باز توری‌سنگی در کانال با بستر فرسایش‌پذیر

زینب بادپا؛ صدیقه پزین؛ مجید فضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23734.1692

چکیده
  از ﺟﻤﻠﻪ روش‌های ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﺣﻞ رودخانه، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع آبشکن‌هاﺳـﺖ. سازه‌های آبشکن، هر چند با اهداف رسوب‌گذاری و جلوگیری از فرسایش کناره‌ها و حواشی رودخانه و تثبیت موقعیت آن احداث می‌شوند، در عین حال، خود تحت تأثیر پدیده فرسایش ناشی از تمرکز جریان می‌باشند. در این تحقیق تاثیر زاویه اتصال به ساحل آبشکن باز توری‌سنگی با تخلخل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
27. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب براساس سناریوهای گزارش پنجم (مطالعه موردی: حوضه‌آبریز دز)

ثریا صیاحی؛ علی شهبازی؛ خیراله خادمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23566.1679

چکیده
  امروزه به دلیل صنعتی‌شدن ‌دنیا و افزایش روزافزون گازهای گلخانه‌ای، پدیده گرمایش جهانی و تغییراقلیم در حال وقوع است. شرایط اقلیمی گرم‌تر باعث تغییر در چرخه آب؛ تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان ظهور رواناب؛ می‌گردد. ارزیابی تغییرات جریان ناشی از تغییراقلیم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای برنامه‌ریزی منابع آب می‌باشد و این مسئله خصوصاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
28. تأثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ های انجیر دیم

محمد عبدالهی پور حقیقی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زندپارسا؛ تورج هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23455.1672

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر زمان و مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی در فواصل مختلف از تنه درخت بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران انجیر در شرایط خشکسالی بررسی شد. آزمایشات طی دو سال (1392و 1393) در منطقه استهبان بر روی انجیر خوراکی دیم رقم سبز، انجام شد. تیمارهای آبیاری تکمیلی شامل فاصله آبیاری از درخت: نزدیک تنه درخت، در سایه انداز درختان به فاصله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
29. مقایسه حجم آب مصرفی و بهره‌وری مصرف آب گندم در روش‌های مختلف آبیاری در شهرستان بهبهان

نادر سلامتی؛ جواد باغانی؛ فریبرز عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.23367.1659

چکیده
  هدف اصلی از نوشتار حاضر، بررسی نتایج اندازه‌گیری‌های انجام شده میدانی آب مصرفی و عملکرد گندم در شهرستان بهبهان در روش‌های مختلف آبیاری در طول یک فصل زراعی (96-1395) و همچنین تعیین بهره‌وری آب مصرفی گندم در 32 مزرعه تحت مدیریت کشاورزان است. مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر برآورد شده نیاز آبی خالص به روش پنمن- مانتیث (نیاز آبی به روز شده) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
30. ارائه مدل تحلیلی و تجربی تعیین روابط رژیم در رودخانه‌های آبرفتی

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23340.1658

چکیده
  حفظ و نگه‌داری رودخانه‌ها در حالت تعادل (رژیم) از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار در رودخانه-ها، از مهم‌ترین مواردی است که طراحی و ساماندهی رودخانه براساس آن پایه‌گذاری می‌شود. در این تحقیق، در ابتدا یک مدل تحلیلی با بکارگیری تئوری‌های حدی ارائه شده و روابط هندسه هیدرولیکی چند‌متغیره قابل کاربرد در رودخانه‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
31. اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی

ناهید پورعبدالله؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23313.1657

چکیده
  حوضچه‌های آرامش برای کنترل پرش هیدرولیکی تحت شرایط شیب معکوس و زبری بستر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش اثر هم‌زمان سه شیب منفی، سه قطر زبری و دو ارتفاع پله مثبت انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار در اعداد فرود 4 تا 10 بررسی شده است. بر‌اساس نتایج ضخامت لایه مرزی بی‌بعد 71/0 محاسبه شد که در مقایسه با بستر صاف قابل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
32. مقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیش‌بینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور

سپیده زراعتی نیشابوری؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23275.1652

چکیده
  آب‌های زیرزمینی، همواره به‌عنوان یکی از منابع مهم در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مطرح بوده‌اند. دشت نیشابور نیز استفاده از آب‌های زیرزمینی را به‌عنوان مهم‌ترین منبع تولید آب شیرین پیش-رو دارد و با کسری مخزنی حدود 200 میلیون مترمکعب مواجه می باشد. ازاین‌رو در پژوهش حاضر روش‌های رگرسیون فازی امکانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
33. برنامه‌ریزی آبیاری به منظور ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم با استفاده از مدل AquaCrop

محی‌الدین گوشه؛ ابراهیم پذیرا؛ علی غلامی؛ بهرام اندرزیان؛ ابراهیم پناهپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23252.1650

چکیده
  برنامه‌ریزی آبیاری به عنوان یکی از روش‌های مدیریت آب در مزرعه نقش کلیدی در ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در مناطق خشک و نیمه خشک (مانند استان خوزستان) ایفا می‌نماید. آبیاری مازاد و فاصله طولانی بین آبیاری‌ها از نقاط ضعف در برنامه‌ریزی آبیاری رایج در مزارع گندم استان به شمار می‌آیند. لذا این تحقیق با هدف ارائه برنامه‌ریزی مناسب آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
34. ارزیابی وضعیت تخصیص منابع آب تحت اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز اهرچای

سمیرا زین الدینی؛ صدیقه انوری؛ محمد حسین باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23237.1648

چکیده
  امروزه تخصیص بهینه منابع آب جهت مدیریت بین عرضه و تقاضا و همچنین بررسی تاثیر سناریوهای اقلیمی موثر بر روی سیستم‌های منابع آبی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این راستا با استفاده از مدل گردش عمومی (GCMs)، مقادیر متغیرهای بارندگی و درجه حرارت در دوره‌های آتی و تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای A1B، A2 وB1 پیش‌بینی و سپس با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
35. پیش بینی سیل وکنترل هوشمند آن از راه دور

محمد علی لطف اللهی؛ محمد تقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.23136.1643

چکیده
  برای افزایش راندمان بهره برداری از مخازن و کاهش هزینه‌ی احداث سیستم‌های تخلیه اضطراری سیلاب‌ها، جلوگیری از خسارات مالی و جانی در پایین دست سد، پیش بینی سیل و کنترل آن ضروری است. در این مقاله سیل طرح یا سیل خطر ساز پیش بینی می‌شود و از راه دور مدیریت و کنترل می‌شود. سیستم‌های هوشمند با استفاده از تبدیلz ، میکروکنترلرها،حسگر، ارتفاع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
36. تشخیص نشت در خطوط انتقال پلیمری با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان‌گذرا

اصغر اکبری؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مصطفی میرزایی جشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23131.1642

چکیده
  کنترل و کاهش نشت موضوع جدید و جذابی برای متخصصین و مسئولین این زمینه از علم هیدرولیک می‌باشد. نگرانی‌ها در مورد تشخیص نشت و محل آن از اواسط قرن بیستم همراه با سیستم‌های انتقال نفت پیدا شد. آنالیز جریان گذرا بدون شک یک ابزار با پتانسیل بالقوه برای دست‌یابی به این هدف است. در این تحقیق از بازتاب موج فشاری جریان گذرا، برای پیدا کردن مقدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
37. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و پهنه‌بندی کیفی رسوبات رودخانه قره‌سو با استفاده از شاخص‌های ارزیابی ریسک اکولوژیک و ژئوشیمیایی مولر

ثمر مرتضوی؛ فاطمه محمدیاری؛ مریم ابراهیمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23072.1640

چکیده
  در اکوسیستم‌های آبی، رسوبات بهتر از ستون آب نشانگر وضعیت محیط و منبع اصلی برای ذخیره‌ی آلاینده‌ها می‌باشد. در مطالعه حاضر جهت بررسی آلودگی فلزات سنگین رودخانه قره‌سو، از رسوبات آن نمونه‌برداری و پس از هضم اسیدی نمونه‌ها، میزان عناصر با دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از شاخص ارزیابی ریسک اکولوژیک، شاخص ژئوشیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
38. بهره برداری بهینه منابع آب در زمان واقعی بر اساس الگوریتم NSGA-II و ماشین های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: سد گاوشان)

آرش آذری؛ علی آرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23042.1639

چکیده
  یکی از راهکارهای مدیریت سیستم های منابع آب، ترکیب مدل های شبیه‌سازی و بهینه‌سازی برای استخراج سیاست های بهینه بهره برداری از مخزن در قالب بهینه سازی معین است. در این تحقیق از ترکیب الگوریتم چندهدفه NSGA-II و مدل شبیه ساز WEAP استفاده شد و منحنی فرمان سد یا مقدار رهاسازی از مخزن جهت تامین مصارف پایین دست در این شرایط بهینه گردید. اما جواب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
39. ساختار جریان و آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل تکی و دوتایی

علیرضا کشاورزی؛ حسین حمیدی فر؛ لیلا خواجه نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22861.1631

چکیده
  در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی ساختار جریان در اطراف پایه‌های پل استوانه‌ای پرداخته شده است. به منظور بررسی اثر فاصله پایه‌های پل بر آب‌شستگی و ساختار جریان پیرامون پایه، آزمایش‌هایی در حالت های تک پایه و دو پایه با دو فاصله متفاوت نسبت به هم در یک فلوم آزمایشگاهی به طول 15، عرض 7/0 و ارتفاع 6/0 متر انجام شده است. مولفه‌های طولی، عرضی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
40. استفاده‌ی تلفیقی از مدل‌های ریاضی و استوکستیک در راستای بهبود نتایج مدل‌های آب زیرزمینی

سید یحیی میرزایی ارجنکی؛ رقیه امیری؛ منوچهر چیت سازان؛ آرش ندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22820.1629

چکیده
  مدل‌سازی ‌آب‌زیرزمینی به عنوان راهکاری جهت کنترل و مدیریت منابع ‌آب‌زیرزمینی می‌باشد. در مدل‌های ریاضی، بارش یکی از پارامترهای اساسی در محاسبات بیلان آب‌زیرزمینی محسوب می گردد. یکی از نقاط ضعف مدل‌های ریاضی استفاده‌ی این مدل‌های از مقادیر بارش دوره‌ی کالیبراسیون برای پیش‌بینی آینده می‌باشد. در این راستا استفاده‌ی تلفیقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
41. بررسی عملکرد روش های داده مبناء در تخمین نقاط مهم رطوبتی در منطقه شاهرود

امید نوروزی انگنایی؛ محمدجواد خلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22685.1617

چکیده
  آگاهی از نقاط مهم رطوبتی، برای مطالعات آبیاری در مزرعه بسیار مهم و ضروری می باشد اما اندازه گیری این اطلاعات به روش مستقیم بسیار پرهزینه و وقت گیر است. روش های داده مبناء می توانند روش مناسبی برای تخمین این پارامترها باشد. تحقیق حاضر به برآورد نقاط مهم رطوبتی شامل ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم به وسیله پارامترهای زودیافت با سه روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
42. پتانسیل‎یابی اراضی مستعد برای اجرای سامانه‎های آبیاری تحت فشار در دشت اردبیل

جوانشیر عزیزی مبصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22643.1615

چکیده
  سامانه‎های آبیاری تحت فشار با استفاده از پارامترهای آب، خاک و گیاه طراحی می‎شوند. طراحی موفق این سامانه‎ها به عوامل زیادی از قبیل شرایط اقلیمی، کیفیت آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک، نوع محصول و شرایط اجتماعی- فرهنگی بستگی دارد. این تحقیق در دشت اردبیل با مساحت تقریبی121000 هکتار برای پتانسیل‎یابی اراضی مستعد برای اجرای سامانه‎های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
43. تحلیل آلودگی ناشی از نیکل و روی موجود در رواناب شهری با استفاده از توابع توزیع‌ احتمال (مطالعه موردی: شهر همدان)

صفر معروفی؛ امین ترنجیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22563.1613

چکیده
  آلودگی‌ ناشی از عناصر سمی در رواناب‌های شهری حاصل از باران و ورود آنها به منابع آب‌های سطحی، موجب خسارت‌های زیست محیطی شدیدی می شود. از این رو شناسایی آلاینده‌های مزبور و تحلیل آماری آن‌ها با هدف ارائه راه‌کارهای مدیریتی، امری ضروری است. در این مطالعه بررسی داده‌های آلودگی عناصر نیکل و روی موجود در رواناب شهری همدان، از طریق بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
44. بررسی اثر پتانسیل کل بر روند تغییرات سرعت موج در طول قوس 90 درجه ملایم

امین سالم نیا؛ رامین فضل اولی؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22562.1612

چکیده
  مخاطرات ناشی از شکست احتمالی سدهای مخزنی ممکن است باعث به وجود آمدن سیلاب بسیار شدیدی شود که این امر می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری را به مناطق مسکونی پایین‌دست وارد آورد. محاسبه سرعت حرکت سیلاب و اندازه‌گیری زمان رسیدن آن به مناطق مهم در پایین‌دست می‌تواند به حداقل رساندن خسارات ناشی از سیلاب کمک چشمگیری نماید. به‌علاوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
45. ارزیابی مدل شبکه بیزین در برآورد تبخیر از تشت

مجید جعفری؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی؛ صابره دربندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22434.1608

چکیده
  چکیده یکی از مولفه‌های مهم در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از مخازن آب و طراحی سامانه‌های آبیاری، تبخیر می‌باشد. تخمین دقیق تبخیر از یک سو و پیچیدگی رابطه علت و معلولی این پدیده از سوی دیگر، استفاده از روش‌های جدید داده‌کاوی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. تخمین دقیق تبخیر در هرمنطقه بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک از اهمیت بسزایی برخوردار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
46. بررسی تأثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D

الهام ضمیری؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22395.1604

چکیده
  مهندسین همواره در جستجوی راه‌هایی برای کنترل سیلاب و افزایش دبی عبوری از کانال‌ها و رودخانه‌ها هستند. به‌کارگیری سرریز کنگره‌ای به‌عنوان راه‌حلی جهت افزایش دبی عبوری پیشنهاد می‌گردد. در این تحقیق سرریز کنگره‌ای با زاویه دیواره 6 درجه با استفاده از مدل Flow-3D و به‌کمک نتایج آزمایشگاهی محققین قبلی شبیه‌سازی گردید. پس از صحت‌سنجی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
47. مدل‌سازی ریاضی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی ANSYS-CFX

سعید سرکمریان؛ جواد احدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22269.1593

چکیده
  در این تحقیق سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی CFX شبیه‌سازی شده و میزان استهلاک انرژی تحت تأثیر پارامترهای هندسی پلکان‌ها و دبی عبوری جریان از روی سرریز بررسی شده است. در این راستا برای مدل‌سازی آشفتگی جریان از مدل تلاطمی k-ε استاندارد استفاده گردیده است. برای دستیابی به اهداف این تحقیق، در ابتدا مدل‌های عددی CFX نسبت به یک مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
48. تاثیر ورتکس ناشی از موانع بر ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در ابتدای آبگیر جانبی

فایز فردوس پناه؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22184.1592

چکیده
  جریان ورودی به آبگیر دارای مومنتم بسیار زیادی در جهت کانال اصلی می باشد و به همین دلیل درون آبگیر جدایی جریان اتفاق می افتد. جریان ورودی به آبگیر دارای مومنتم بسیار زیادی در جهت کانال اصلی می باشد و به همین دلیل درون آبگیر جدایی جریان اتفاق می افتد. در این تحقیق، با بکار گیری موانع در دو حالت چیدمان موازی و زیگزاگی و در شرایط وجود ورتکس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
49. بررسی علل بروز آبشستگی در پایین دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا و ارائه راهکار مناسب جهت کنترل آن

مهدیه وحیدی الوار؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ نسیم آرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22138.1587

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، مطالعه دلایل تخریب پایین‌دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا در استان خوزستان و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش آن می‌باشد. به همین منظور مدل فیزیکی – هیدرولیکی سد و حوضچه آرامش آن ساخته شده و آزمایش‌ها در دو سناریو انجام گرفت. در آزمایش‌های دسته اول، علت‌های ایجاد آبشستگی و عوامل موثر در آن و در دسته دوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
50. بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو

امیر سلطانی محمدی؛ هانیه طاهری؛ ناصر عالم زاده انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22111.1586

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع آب، استفاده بهینه از آب ضروری است. با کاربرد برخی مواد نظیر پلیمرهای سوپرجاذب، می‌توان از بارندگی‌های مقطعی و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده نمود. هیدروژل‌های سوپرجاذب با جذب آب و تا حدودی، املاح کودی و انقباض و انبساط متناوب باعث بهبود خـصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می‌شوند. به منظور ...  بیشتر