مقایسه روش‌های مختلف آنالیزهای پرمامترگلف با روش چاهک وارونه در عمق‌های مختلف جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

روش پرمامترگلف یک روش ساده اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بوده و در عین حال از پایه تئوری بسیار قوی برخوردار است با این حال تنها مشکل این روش، در آزمایشات دو عمقی می‌باشد که به علت ناهمگونی در حل معادلات، باعث ایجاد جواب‌های منفی و پوچ در بعضی از مقادیر Kfsمی‌گردد، که این مشکل هم با آنالیزهای تک عمقی دستگاه گلف قابل حل است. این مطالعه بر مبنای نتایج به دست آمده حاصل از آنالیزهای تک عمقی روش گلف و آنالیز چند عمقی و مقایسه آن‌ها با نتایج حاصل از روش چاهک معکوس در سه عمق مختلف می‌باشد.در این تحقیق همچنین تغییرات عمقی هدایت هیدرولیکی خاک با هر دو روش چاهک معکوس و پرمامترگلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایش‌ها در 30 چاهک و در سه عمق مختلف 60، 90 و 120 انجام شد و همزمان با حفر چاهک‌ها نمونه برداری از محل حفر چاهک‌ها جهت انجام آزمایش‌های شناسایی انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که آنالیزهای پرمامتر گلف مقدار هدایت هیدرولیکی را به میزان 3 برابر در عمق 60 سانتی متر و 5 برابر در اعماق 90 و 120 سانتی متری کمتر از نتایج به دست آمده از روش چاهک معکوس محاسبه می‌کند. در میان آنالیزهای مختلف پرمامترگلف، آنالیز لاپلاس بزرگ‌ترین مقادیر را به دست می‌دهد و نتایج به دست آمده از آنالیز رگرسیون پایه‌ای ریچاردز دارای کم‌ترین میزان تغییرات بوده و به آنالیز دو عمقی بسیار نزدیک است. در اراضی مورد مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی با عمق روندی نزولی دارد. اما این تغییرات ثابت نبوده و گرادیان این تغییرات نیز با افزایش عمق کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Various Guelph Permeameter Analyses and Inverted Auger Hole Method at Different Depths in Estimation of Hydraulic Conductivity of Saturated Soil

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Mirzaei 1
  • Yaser Yekaeimotlagh 1
  • Gholamali sabaeh 2
چکیده [English]

Hydraulic conductivity coefficient of saturated soil as one of its important physical properties indicates water movement in soil. However Guelph permeameter method is very simple, it has a robust theoretical fundamental. The main difficalty of the Guelph method is the double depth experiments which causes negative or irrational results in some of Kfs values because of its heterogeneous equations This difficalty can be resolved by single depth analyses of Guelph equation set. This research is based upon the results of single and multiple depth analysis of Guelph method in comparison to inverted auger hole method at three different depths. Hydraulic conductivity depth variation was assessed by both inverted auger hole and Guelph permeameter methods. The experiments were performed in 30 holes at three different depths of 60, 90 and 120 centimeters and simultaneously the samplings were done at the holes for exploration experiments. The experimental results show that Guelphpermeameter analyses estimates three times at 60 centimeter depth and five times at 90 and 120 centimeters depth less than the results got by inverted auger hole method. Laplace analysis gets higher values and the results made by basic regression analysis of Richards have the least variations and were close to the two depth analysis. The variation of hydraulic conductivity had a decreasing trend with depths This lands. But, this variation was not constant and its gradient decreases through depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hydraulic conductivity
  • Guelph Permeameter
  • Inverted auger hole
  • Single depth analyses