اثر متقابل پایه و تکیه‌گاه پل بر آبشستگی موضعی در اطراف آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان