بررسی تأثیر ارتفاع و فاصله موانع متوالی در کنترل جریان غلیظ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده کشاورزی نیشابور

2 استاد گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 استاد دانشگاه شهید چمران

4 عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی -آب دانشگاه لرستان

چکیده

جریان غلیظ پدیده ای است که به خاطر تغییرات چگالی بین دو سیال به وجود می آید. در مقاله حاضر تأثیر ارتفاع و فواصل موانع متوالی در کنترل جریان غلیظ بررسی می شود. بدین منظور از 3 ردیف مانع با 4 ارتفاع و سه فاصله برای موانع و نیز سه شیب و دو غلظت استفاده شده است. جریان غلیظ استفاده شده هم از نوع نمکی بوده و هم از نوع رسوبی. در مجموع 108 آزمایش به همراه 9 آزمایش شاهد انجام شد. با توجه به تحقیقات گذشته حداقل ارتفاع یک مانع برای کنترل کامل جریان غلیظ باید دو برابر ارتفاع جریان غلیظ باشد که در تحقیق حاضر نتایج نشان داد می توان با موانعی به ارتفاع یک برابر ارتفاع بدنه جریان غلیظ تا 99 درصد جریان غلیظ را کنترل کرد. همچنین نتایج نشان داد که در 3 ردیف مانع تأثیر فاصله مانع اول و دوم مهمتر بوده و هرچه این فاصله بیشتر باشد کنترل جریان غلیظ نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of the height and distance of successive obstacles on the control of density current

نویسندگان [English]

  • mohamad toozandehjani 1
  • amir hamzeh haghiabi 2
  • mahmood Kashefipour 3
  • hasan turabi podeh 4
1 teacher of water conveyance structures department, faculty of agriculture, neyshabour
2 Professor of Water Structure of Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Professor, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz.
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Water Department, University of khoram abad, lorestan, Iran.
چکیده [English]

Density or gravity current is a dense flow with a density of ρt which is different from the ambient fluid (ρa) and this current exists inherently due to the density difference and effective gravity acceleration of g'. Density current caused by the effect of the difference in density of two fluids on gravity acceleration. This means that the force of gravity is reduced to . Obstacle usually blocks the current and it has been found by the other researchers an obstacle with a height more than two times of body height of flow is necessary to fully block the density current. The construction of an obstacle with this elevation creates problems in terms of performance and sustainability as well as the accumulation of sediments behind it.
The purpose of this study is to use successive obstacles with lower height, with greater sustainability and lower cost, in controlling density current. For this purpose, in different conditions, in terms of slope and concentration, three rows of obstacles with different heights and also different distances were used to control of sedimentary and salty density current. In the present study, the results showed that successive obstacles can be able to control the density current up to 99 % and reduce sediment transported by sedimentary density current.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control of density current
  • successive obstacles
  • height
  • distance
  • slope
  • Concentration