بررسی آزمایشگاهی مشخصات چاله ی آبشستگی زیر خطوط لوله عبوری از عرض آبراهه تحت جریان ماندگار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های آبی، دانشکده لوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشگاه چمران

3 استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان های گردابی اطراف لوله عبوری از بستر رودخانه منجر به بروز پدیده آبشستگی شده و موجب نشست غیرهمسان خط لوله و شکستگی آن می شوند که در نهایت پیامدهای زیست محیطی و مخربی را به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه به بررسی تاثیر قطر لوله بر میزان آبشستگی پرداخته شد و آزمایش ها با پنج قطر 20، 30، 40، 50 و 60 میلی متر در سه عدد فرود 2/0، 235/0، 26/0 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش قطر لوله در هر آزمایش ابعاد آبشستگی و پیش روی پشته ی رسوبی تشکیل شده در پایین دست لوله در یک عدد ثابت فرود جریان افزایش می یابد، به طوری که در لوله با قطر 60 میلی متر بیش ترین میزان آبشستگی در مقایسه با سایر قطرها مشاهده شد و میزان آن در عدد فرود 26/0، به مقدار 10 درصد نسبت به قطر 50 میلی متر، 19 درصد نسبت به قطر 40 میلی متر، 20 درصد نسبت به قطر 30 میلی متر و 29 درصد نسبت به قطر 20 میلی متر افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on Specifications of Scouring Hole Under the Pipelines Across the Waterway Under Steady flow

نویسندگان [English]

  • Sajad Bijanvand 1
  • seyed mahmood kashefipour 2
  • mohammad bahrami yarahmadi 3
1 Department of hydraulic structures، faculty of water science, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz, iran
2 Department of hydraulic structures، faculty of water science, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz, iran
3 Department of hydraulic structures، faculty of water science, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz, iran
چکیده [English]

Pipelines passing across the river to convey Water, Gas and Petroleum may develop local scour at pipeline location. Scour development may cause damage due to pipe failure, disorder in utilization. The eddy currents around the pipe lead to the scouring phenomenon causing the non-uniformity of the pipeline and its fracture which will ultimately have environmental and destructive consequences. In this study the effect of pipe diameter has been investigated. The experiments where conducted with five diameter (20, 30, 40, 50 and 60 mm) in three froude numbers (0.2, 0.235 and 0.26) under identical bed conditions. In the following, scouring profiles were taken and the scouring progresses over time and maximum scour depth were investigated. the results show that scouring under pipe for diameter of 60 mm has the highest and most progressing towards time compared to other diameters. It can be conducted that the time to increase the amount of material reaching the equilibrium increases with increasing diameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River
  • pipeline
  • Scouring
  • Pipe diameter
  • Erosion Bed