مقایسه تحلیل فراوانی منطقه ای مشخصه های خشکسالی تک متغیره و دو متغیره (مطالعه موردی:بخشی از اقلیم نیمه خشک در استان فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و مهندسی آب، واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی/شیراز/ایران

3 بخش مهندسی آب ،دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

تحلیل خشکسالی با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه بر کشاورزی، منابع آب، محیط زیست، جنگلداری، اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. زمان شروع و پایان، مدت، شدت ، فراوانی وقوع و گستره مکانی، خصوصیات اصلی هر خشکسالی هستند. مهمترین و پرچالش ترین مشخصه خشکسالی فراوانی وقوع و دوره بازگشت آن است. در این مطالعه تحلیل منطقه ای دو متغیره مشخصه های خشکسالی در محدوده نیمه خشک استان فارس انجام شد. نتایج نشان داد توابع نمایی و گاما به ترتیب توابع برتر حاشیه ای بر مشخصه های خشکسالی مدت و شدت و از طرف دیگر به منظور برآورد احتمالی منطقه ای توام مشخصه های آن تابع مفصل گامبل به عنوان تابع برتر انتخاب گردید. مقایسه نتایج مقادیر دوره بازگشت تک متغیره و دو متغیره مشخصه های خشکسالی نشان داد برای دوره بازگشت 100 ساله مقادیر شدت و مدت به ترتیب برابر و بزرگتر از 8.95 و 5.42 ماه می باشد. در صورتی که توزیع دو متغیره همین مقادیر، دوره بازگشت 195 سال در حالت "(D ≥ 5.42 and S ≥ 8.95) " و 67 سال را در حالت "(D ≥ 5.42 or S ≥ 8.95)" نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of regional frequency analysis of univariate and bivariate drought (case study:Part of Arid and semi Arid climate of Fars province)

نویسندگان [English]

  • vahid ghafori 1
  • hosein Sedghi 1
  • Reza afshin sharifan 2
  • seyed mohammad jafar Nazemosadat 3
1 Department of Water Sciences and Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Department of Water Resources Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz,
3 Department of Water Engineering., Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

Drought analysis is very important due to its significant impacts on agriculture, water resources, environment, forestry and economics. The commencement and ending time, duration, severity, occurrence frequency and area width, which have been evaluated by many researchers, are the main characteristics of each drought. The most important and most challengeable characteristic of drought are frequency and return period. In this research regional bivariate drought analysis in semi-arid climate of Fars province, Iran was performed. The Results show that the marginal distributions for duration and severity variables are exponential and 2-parameter gamma, respectively. The Gumbel copulas are found to be more suitable to estimate the joint distribution of drought characteristics. Comparison of the results on the values of the univariate and bivariate return periods showed that if all the return periods correspondent to the univariate marginal distributions are fixed at 100 years, then severity and duration will be, respectively, greater than 8.95 and 5.42 months. However, the joint behavior of the variables results the return period of 195 years for the case (D ≥ 5.42 and S ≥ 8.95) and 67 years for the case (D ≥ 5.42 or S ≥ 8.95).

کلیدواژه‌ها [English]

  • marginal distribution
  • copula function
  • return period