بررسی کیفی و شبیه سازی با مدلQual2k در رودخانه دز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران؛ ایران

3 مطالعات پایه منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز؛ ایران

چکیده

رودخانه دز یکی از رودخانه‌های بلند، پرآب و دارای کیفیت خوب است. کیفیت آب این رودخانه در سال‌های اخیر به علت خشکسالی، توسعه صنعتی و کشاورزی کاهش یافته است. این رودخانه همچنین نقش تعدیل‌کننده کیفی را برای رودخانه کارون پس از ملحق‌شدن به آن دارد. لذا حفظ کیفیت آن بسیار مهم است. در این مقاله ابتدا منابع آلاینده ورودی به رودخانه شناسایی و سپس با استفاده از استاندارد کرینکل و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQI) تغییرات کیفی و آلودگی رودخانه دز طی سال‌های 92-84 نشان داده شد. به این منظور پارامترهای هدایت الکتریکی (EC)، اکسیژن محلول (DO)، نیاز اکسیژن‌خواهی بیولوژیکی (BOD)، اسیدیته (PH)، نیترات (NO3)و آمونیوم (NH4)، مدنظر قرار گرفت. نتایج بررسی با استاندارد و شاخص کیفی نشان داد که کیفیت رودخانه در زمان خشکسالی و بر اثر توسعه از توصیف بسیار خوب به خوب و نسبتاً خوب تنزل یافته است. سپس با استفاده از مدل یک‌بعدی کیفیQUAL2K نیز وضعیت کیفی رودخانه برای دو فصل خشک و تر شبیه‌سازی، کالیبراسیون و صحت سنجی شد و ضرایب کالیبراسیون مدل کیفی رودخانه دز استخراج گردید. با توجه به محاسبه این ضرایب و افزایش خشکسالی و توسعه صنعت و کشاورزی، از این مدل می‌توان برای برنامه‌ریزی منابع آب و پیش‌بینی‌های کیفی رودخانه دز در آینده بهره‌ جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The quality study and simulation by Qual2k Model in Dez River, Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Sedghi 2
  • Houshang Hassonizadeh 3
  • Hossein Babazadeh 2
2 Department of Water Since and Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Khuzestan Water and Power Authority, Water Resources Preliminary Studies, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Dez River is one of the long, high water and with good quality rivers. The water quality of this river has declined in recent years due to drought, industrial and agricultural development. This river also has a qualitative moderator role for the Karoon River after joining it. So maintaining quality is very important. In this paper, the sources of pollutant input to the Dez River were identified and its changes during the years 2005-2013 were investigated using the Krinkel standard and the WQI Quality Index and then simulated using qual2k qualitative one-dimensional model. In this model, the Electrical conductivity (EC), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen demand (BOD), PH, Nitrate (NO3-N), Amonium (NH4-N) prameters were simulated along the river. The results of the survey with the qualitative standard showed an increasing trend of qualitative parameters other than DO. Also, the river quality index has declined during the drought and from development, and has changed from very good to good and fairly good descriptions. The simulation results showed that the qualitative model is in good agreement with the observations and will be ready for future quality forecasts for this river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Krinkel standard
  • IRWQI
  • QUAL2K model