تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP69-1062

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم آب- گروه آبیاری و زهکشی

3 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب

4 مدیر به نژادی و بیوتکنولوژی- موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی

چکیده

محدودیت منابع آب در سال‌های اخیر سبب توجه جدی به استفاده از روش‌های نوین آبیاری جهت افزایش بهره‌وری مصرف آب د شده است. به همین منظور جهت بررسی اثر مدیریت‌های مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر و تعیین بهره‌وری آب آبیاری، پژوهشی با سه تیمار عمق قرارگیری لوله‌ها (D1 : 15 سانتی متری ،D2 : 25 سانتی-متری و D3 : 35 سانتی‌متر) و دو فاصله قرارگیری قطره‌چکان ها (L1 : 30 سانتی متر و L2 : 50 سانتی متر) در چهار تکرار، به صورت کرت‌های نواری خرد شده در قالب بلوک‌های کاملا تصادفی در ایستگاه شماره یک موسسه تحقیقات نیشکر خوزستان انجام گرفت. نتایج نشان داد از نظر عملکرد زیست‌توده و بهره‌وری آب آبیاری نیشکر تیمار D2L1 نسبت به سایر تیمارها دارای برتری بود. بیشترین عملکرد زیست‌توده برای تیمار D2L1 حاصل شد که برابر 73/142 تن در هکتار بود و نسبت به تیمار D2L2 18/18 درصد، نسبت به تیمارD3L1 ، 6/25 درصد و نسبت به تیمار D3L2، 36 درصد افزایش داشت و این افزایش در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. همچنین بیشترین بهره‌وری آب آبیاری در تولید زیست‌‌توده نیشکر برابر با 8/6 کیلوگرم بر مترمکعب، متعلق به تیمار D2L1 بود.همچنین از نظر عملکرد کیفی و عملکرد شکر تولیدی و بهره‌وری آب آبیاری در تولید شکر بین تیمارهای تحقیق در سطح 5 درصد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به نتایج این پژوهش استفاده از عمق 25 سانتی‌متر و فاصله قطره‌چکان 30 سانتی‌متر در روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیشکر در جنوب خوزستان مناسب به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Management of Sub-surface Irrigation on Water Productivity, Sugarcane (Var. CP69-1062) Yield and Yield component

نویسندگان [English]

  • elham zanganeh yusef abadi 1
  • Abd Alrahim Hooshmand 2
  • Abd Ali Naseri 2
  • Saeed Boroomand-Nasab 3
  • masoud parvizi 4
1 phd student of Shahid Chamran University of Ahwaz, Faculty of Water Sciences Engineering
2 Shahid Chamran University of Ahwaz, Faculty of Water Sciences Engineering
3 Shahid Chamran University of Ahwaz, Faculty of Water Sciences Engineering
4 khuzestan sugarcane and byproduct research and training institute
چکیده [English]

It is obvious to migrate to the newest irrigation systems, so as to improve water use productivity in agriculture, because of lack of water resources in recent years. In order to investigate the effect of various subsurface drip irrigation management on yield and yield components of sugarcane, three irrigation pipes (D1: 15 cm, D2: 25 cm and D3: 35 cm) and two dripper spacing was applied to irrigation pipes (L1: 30 cm and L2: 50 cm) in four replications, based on a completely randomized block design at Research Station No. 1 of Sugarcane Research Institute. The results showed that D2L1 treatment was superior to other treatments in terms of biomass performance and water productivity of sugarcane (variety CP69-1062). The highest biomass yield was obtained for D2L1 treatment, which was 142.73 tons per hectare and increased 18%, 18.18%, D3L1, 25.6% and 36%, respectively, and it was significant (p <0.05). The treatment of D2L1 with the efficiency of irrigation water was 6.8 kg / m3 . This advantage was not significant for D1L1 and D1L2 treatments. Also, there was no significant difference between treatments in terms of technological performance and yield of sugar and water productivity of sugar . According to the results of this study, the depth of 25 cm and the distance of the 30 cm for dripper are appropriate in the subsurface drip irrigation method of sugarcane in southern Khuzestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sub-surface Drip Irrigation
  • Sugarcane
  • Water productivity