بررسی تأثیر آبیاری با زه آب بر عملکرد کینوا در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزان، اهواز، ایران

چکیده

کینوا گیاهی باارزش غذایی مطلوب و پتانسیل رشد و تولید در شرایط نامساعد محیطی می باشد که در برابر شوری تحمل بالایی دارد. استفاده مجدد از زه آب کشاورزی یک روش طبیعی و مهم در مدیریت زه آب می‌باشد که موجب افزایش درامد کشاورزان، تولید پایدار و امنیت غذایی خواهد شد؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر آبیاری با زه آب بر عملکرد گیاه کینوا در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح شوری (2، 10، 20، 30 و 40 دسی زیمنس بر متر) و سه تکرار در لایسیمتر هایی به قطر و ارتفاع 6/0 و 8/0 متر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. نتایج نشان داد که در سطح احتمال یک در صد اثر شوری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه معنی‌دار بود. افزایش شوری از 2 به 40 دسی زیمنس بر متر به ترتیب عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه را به میزان 8/62، 96/37، 95/37، 55/21 و 20 درصد کاهش داد. بیشترین عملکرد دانه 46/2 تن در هکتار در شوری S1 (شوری 2 دسی زیمنس بر متر) و کمترین مقدار آن 914/0 تن در هکتار در شوری S5 (شوری 40 دسی زیمنس بر متر) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Irrigation With Drainage Water On Quinoa Performance

نویسندگان [English]

  • Saeed Zandi 1
  • mona golabi 1
  • Seyed Bahram Andarzian 3
1 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz,Iran
3 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Center, Agricultural Research and Education Center of Khuzestan, Agricultural Research and Training Organization, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Quinoa is a nutritious herb with a favorable nutrition and potential for growth and production in adverse environmental conditions that can withstand salinity. Reuse of agricultural drainage is a natural and important method in drainage management that will increase farmers' income, sustainable production and food security. Therefore, this study aimed to investigate the effect of irrigation with drainage water on plant yield of Quinoa in a completely randomized design Five levels of salinity (2, 10, 20, 30 and 40 dS / m) and three replications in lysimeters in diameter and height of 0.6 and 0.8 m in the experimental farm of the Faculty of Engineering Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz were performed. The results showed that at 1% probability level, salinity effect was significant on grain yield, biological yield, harvest index, plant height and 1000-seed weight. Increasing salinity from 2 to 40 dS / m decreased seed yield, biological yield, harvest index, plant height and 1000-seed weight by 62.8, 37.96, 37.95, 55.12 and 20 percent, respectively. . The highest grain yield was 2.46 tons / ha in salinity S1 (salinity 2 dS / m) and the lowest value was 0.914 t / ha in salinity S5 (salinity 40 dS / m).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinoa performance
  • salinity of irrigation water
  • drainage
  • Salinity stress