اثر پوشش سطح خاک با ماده آب‌گریز زایکوسیل بر ضرایب گیاهی یک جزیی و دو جزیی فلفل قلمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،دانشگاه پیام نور، گروه کشاورزی

چکیده

آگاهی از میزان آب مصرفی گیاه در دوره‌های مختلف رشد نقش مهمی در مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی آبیاری دارد. هدف از این پژوهش تعیین ضریب گیاهی یک جزئی و دو جزئی فلفل و میزان نیاز آبی آن در شرایط پوشش سطح خاک با درصدهای مختلف زایکوسیل می‌باشد. تیمارهای آزمایشی شامل پوشش 25، 50 و 75 درصد از سطح خاک توسط ماده زایکوسیل (ZY25، ZY50 و ZY75) بود که با تیمار شاهد (Ctrl- بدون پوشش) مقایسه شدند. بر اساس نتایج بدست آمده تیمار ZY75 کمترین نیاز آبی را (4/681 میلی‌متر) در طول دوره به خود اختصاص داد. مقایسه ضرایب گیاهی نشان داد تیمار بدون پوشش، بیشترین و تیمار ZY75 کمترین مقدار ضریب گیاهی منفرد و دو جزئی را در تمامی مراحل رشد داشت. ضریب گیاهی پایه (Kcb) به ترتیب در تیمار شاهد، ZY25، ZY50 و ZY75 از مقدار حداقل 15/0، 135/0، 12/0 و 105/0 در ابتدای دوره به 43/1، 3/1، 15/1 و 01/1 در دوره میانی تغییر یافت. بیشترین تفاوت بین Kc و Kcb در مرحله ابتدایی رشد مشاهده شد در مرحله میانی مقدار Kc و Kcb به یکدیگر نزدیک می‌شود. مقدار نوسانات ضریب تبخیر (Ke) در طول دروه رشد در تیمار شاهد بیشتر و در تیمار ZY75 کمتر (منحنی هموارتر) بود. زیرا افزودن زایکوسیل تا حد زیادی تبخیر از خاک را کنترل و آن را کاهش می‌دهد. بر عکس نوسانات ضریب گیاهی دو جزئی (Kcb+Ke) در تیمار شاهد کمتر و در تیمار ZY75 بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of soil covered by hydrophobic Zycosil on single and dual crop coefficient of pepper (Capsicum annuum L.)

نویسنده [English]

  • Negar Nourmahnad
Assistant professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, PO Box 19395-3697 Tehran, IRAN.
چکیده [English]

prediction of plant water consumption in each growth stage play an important role in soil and water resources management and proper irrigation scheduling. The aim of this study was to determine the amount of water requirement and crop coefficient of pepper in terms of soil coverage with different amount of Zycosil. Experimental treatments containing 25, 50 and 75% of soil surface covered by Zycosil (ZY25, ZY50 and ZY75), which were compared with control (Ctrl). These treatments were used to investigate their influences on water evaporation and single and dual crop coefficient of sweet pepper in Isfahan.Soil Covered by Zycosil reduces the crop coefficient and also evapotranspiration. Ctrl treatment showed the highest crop coefficient in all stages of growth. ZY75 treatment had the lowest crop coefficient. Single crop coefficient and number of days after planting followed a specific trend in all treatments, so that in the initial growth stage Kc was small and increased with the approach to the middle period and finally decreased again. This relationship was obtained in the form of quadratic polynomial equation in all treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Single crop coefficient
  • Water requirement
  • Growing period