بررسی و تحلیل حساسیت روش‌های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب سد چغاخور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهرکرد ، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 هیات علمی گروه مهندسی آب

4 دانشگاه شهرکرد

چکیده

تلفات تبخیر از سطح آزاد آب در سدهای مخزنی، یکی از فرایندهای مهم در هواشناسی و هیدرولوژی می‌باشد. هریک از روابط تجربی برآورد تبخیر با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه مورد تأیید قرارگرفته است. به‌همین‌ دلیل واسنجی روابط برآورد تبخیر در مناطق مختلف لازم است. سطح وسیع مخزن سد چغاخور واقع در استان چهارمحال و بختیاری (16 کیلومترمربع در رقوم نرمال) باعث شده تبخیر از سطح آزاد آب پارامتری تاثیرگذار در برنامه‌ریزی منابع آب حوضه محسوب گردد. در این تحقیق از روش‌های تجربی مه‌یر، مارسیانو، شاهتین، هنفر، ایوانف وسازمان عمران اراضی آمریکا (USBR) جهت بررسی تبخیر از سطح آزاد آب سد چغاخور استفاده شد و نتایج آن‌ها با مقادیر واقعی تبخیر از سطح آزاد آب مقایسه گردید. روش میانگین ایوانف و USBR در محاسبه تبخیر ماهانه با ضریب تبیین0/89 ، RMSE 21/6 و MBE -0/4 و روش میانگین مه‌یر و شاهتین در محاسبه تبخیر روزانه با ضریب تبیین 0/67و RMSE 1/01 و MBE 0/16 به‌عنوان بهترین روش برآورد تبخیر از سطح دریاچه چغاخور، انتخاب گردیدند. نتایج تحلیل حساسیت روش‌های مورد استفاده در این تحقیق، حساسیت کم مدل‌های برآورد تبخیر روزانه به پارامتر سرعت باد را نشان می‌دهد، به‌عبارت دیگر روشی که برای سرعت باد سهم کمتری را قائل باشد نتایج بهتری را در برآورد تبخیر به‌همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Sensitivity analysis of experimental methods for estimating evaporation from free surface of Choghakhor lake

نویسندگان [English]

  • mahdi salami 1
  • behzad ghorbani 2
  • Mahdi Radfar 3
  • Hosein Samadi borojeni 4
1 Ph.D. student,Shahrekord University,Iran
2 nullAssociate Professor,Shahrekord University,Iran
3 Associate Professor,Shahrekord University,Iran
4 Associate Professor,Shahrekord University,Iran
چکیده [English]

Evaporation losses from free surface water in reservoir dams are one of the important processes in meteorology and hydrology. Each experimental methods estimates the evaporation based on the climatic conditions of each region. For this reason, calibration of the relationship between evaporation estimates in different regions is required.
In this research, the experimental methods of Mayer, Marciano, Shahthin, Henfer, Ivanov and USBR were used to study the evaporation from the free surface of the Choghakhor dam located in Chaharmahal and Bakhtiari province. The results were compared with actual evaporation values from the free surface.
Using the statistical parameters, the mean Ivanov and USBR method were used to calculate monthly evaporation with a correlation coefficient of 0.89, RMSE 21.6 and MBE-0.4, and Mayer and Shahthine's mean method for daily evaporation calculation with a correlation coefficient of 0.67 and RMSE 1/01 and MBE of 0.16 were selected as the best method for estimating evaporation, which had an acceptable correlation with the amount of evaporation from the Chaghakhor Lake level. The sensitivity of different methods to climate parameters was investigated and it was shown that due to the low sensitivity of daily evaporation estimation models to the wind speed parameter, a method that takes less role for wind speed has better results in Estimated evaporation rate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity analysis
  • Evaporation
  • free water surface
  • Choghakhor lake