تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و فاصله جویچه‌ها بر ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در آبیاری جویچه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حرکت املاح در خاک/ شوری/ نیترات/ مدیریت آبیاری/ مدل

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آبیاری سطحی جویچه‌ای آزمایشی در شمال استان خوزستان در خاکی با بافت سیلتی رسی لوم و شرایط اقلیمی گرم و نیمه‌خشک اجرا شد. چهار تیمار شامل دو تیمار خاک‌ورزی مرسوم CT1 و CT2(شخم با گاوآهن برگرداندار+ 2دیسک عمود برهم) و دو تیمار کم خاک‌ورزی MT1 و MT2 (اعمال دو دیسک عمود بر هم) با فواصل پشته‌های 6/0 و 75/0 متر در جویچه‌های به طول 50 متر و در سه تکرار به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. خصوصیات هیدرولیکی آبیاری سطحی (ضرایب معادله نفوذ، ضریب زبری، هیدروگراف دبی ورودی و خروجی) و بازده‌های آبیاری اندازه‌گیری، شبیه‌سازی (مدل WinSRFR4.3.1) و با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شیوه خاک‌ورزی و عرض‌جویچه تاثیر معنی‌داری بر ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف لوییس داشت. اثرات متقابل خاک‌ورزی و عرض‌جویچه بر روی ضرایب معادله نفوذ در سطح احتمال 1 درصد و بر روی توان معادله نفوذ درسطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی‌داری داشت. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که مدل WinSRFR توانایی قابل قبولی در شبیه‌سازی هیدروگراف دبی ورودی – خروجی و بازده‌های آبیاری را دارد. کمترین میزان خطا 54/0= RMSE بین داده‌های مزرعه و شبیه‌سازی شده با در روش کم خاک‌ورزی مشاهده گردید. لذا پیشنهاد می‌شود که ضرایب معادله نفوذ و بازده‌های آبیاری در شرایط مختلف خاک‌ورزی و عرض ‌جویچه اصلاح گردند و مطابق با آن‌ها طراحی لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Tillage Methods and furrow spacıng on Soil Hydraulic Characteristics in Furrow Irrigation

نویسندگان [English]

  • samira akhavan 2
  • mohammad khoramian 3
  • Gholamabbas Gholizadeh Khalteh 4
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Technical and Engineering Research Department, Safi Abad Agricultural and Natural Resources Research Center, Dezful, Iran
4 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effect of different tillage methods on the hydraulic properties of furrow irrigation in the north of Khuzestan province with hot and semi-arid climatic conditions and with a silty clay loam texture. Four treatments include of two conventional tillage treatments CT1 and CT2 (moldboard plow + 2 perpendicular disk) and two MT1 and MT2 minimum tillage treatments (applying 2 perpendicular disks) with the 0.6 and 0.75 m in width and 50 m in length were considered. The experimental field was a split plot in the completely randomized block design with three replications. Hydraulic characteristics of surface irrigation (infiltration equation coefficients, roughness coefficient (n), and Input-Output Hydrograph and irrigation efficiency) were measured and simulated with WinSRFR4.3.1 model and compared with Duncan's multi-domain test.
The results showed that the type of tillage and furrow width had a significant effect on k, f0 and n. The interaction effects of tillage and furrow width had a significant effect on the coefficients (n, f0, k) at the 1% of probability level and on the parameter a at the 5% probability level. The results showed that the WinSRFR model had an acceptable ability to simulate the input-output hydrograph and also the irrigation efficiency. The lowest RMSE (0.54) between measured and simulated data was observed in minimum tillage method. Therefore, it is suggested that the coefficients of infiltration equation and irrigation efficiency in different tillage conditions and furrow width should be corrected and designed accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tillage
  • Hydraulic characteristic
  • Furrow irrigation
  • WinSRFR Model