بررسی عملکرد هیدرولیکی کالورت راه‌ماهی مسلح شده با سرریزهای w شکل نامتقارن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

احداث سدهای انحرافی در مسیر رودخانه‌ها مانع از مهاجرت ماهی‌ها به بالادست می‌شوند. به همین دلیل احداث سازه‌های هیدرولیکی تحت عنوان راه‌ماهی به منظور استهلاک انرژی و بهبود عبور ماهی‌ها ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر سرریزهایw شکل نامتقارن با زوایای رأس 40 درجه و سرریز با زوایای رأس 30 و 60 درجه و سرریز با زاویه رأس 90 درجه طراحی شدند. به منظور شناخت عملکرد هیدرولیکی این نوع از راه‌ماهی، سه مدل فیزیکی شامل مدل دارای 30 عدد مانع از نوع سرریز w شکل نامتقارن با فاصله نسبی 0/6، مدل با 15 عدد مانع با فاصله نسبی 1/2 و مدل با 10 عدد مانع با فاصله نسبی1/8 برای هر سرریز طراحی شد. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش شیب، دبی جریان و فاصله نسبی و کاهش ارتفاع موانع ضرایب زبری و استهلاک انرژی کاهش می‌یابند. ‌بر اساس نتایج به دست آمده در شیب 3 درصد ضریب زبری مانینگ از 0/065 در فاصله نسبی 6/0 به 0/045 در فاصله نسبی 1/8 می‌رسد. همچنین جذر ضریب دارسی ویسباخ در شیب مشخص 3 درصد از 0/87 به 0/65 در فاصله نسبی 1/8 می‌رسد، همچنین نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد سرریز دارای زوایای رأس 40 درجه وفاصله نسبی 2/1 بهترین شرایط برای عبور ماهی‌ها به بالادست جریان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calvert hydraulic performance overflows w Fishway armed with asymmetric shape

نویسندگان [English]

  • Zeinab Gallhdar Shooshtari 1
  • javad ahadiyan 2
  • Seyyed mohsen sajadi 3
1 Hydraulic engineering graduate student martyr Chamran University School of Water Sciences
2 shahid chamran univercity of ahwaz
3 Assistant Professor, Water Structures Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Construction of Diversion dams in the rivers, caused many changes in these areas so hydraulic structures prevented the fish migration to the upstream. then, construction of hydraulic structures as fish-path to energy dissipation and improving fishes passage are necessary. In the present study, asymmetrical W shaped Weir are designed with the tip angle of 40 °, and the barriers with 30°,60°, are designed with the tip angle of 90°. To recognize the hydraulic performance of fish-path,three physical model was designed for any barrier, that including: 30 barriers of asymmetrical Wshaped Weir with 0.6 relative distance, a model with 15 barriers with 1.2 relative distance, and 10 barriers with 1.8 relative distance. Based on the obtained results of increasing slope, flow discharge, relative distance, reducing roughness coefficients 0f barriers height, and dissipation energy dissipation will reduce. The square root of the ratio of 0.87 to 0.65 Darcy Weisbach on the slope 3 percent in the relative distance reaches 1.8, the results of experiments show that the overflow has a top angle of 40 degrees relative distance of 1.2 the best conditions Crossings fishes is the upstream flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fishway
  • Energy dissipation
  • Weir w asymmetrical shape
  • roughness coefficients
  • Square root of coefficient of Moody's frictio