واکاوی خصوصیات ابرها و برخی شاخص های فیزیکی موثردر بارش مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان

3 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ریاضی،گروه آمار

چکیده

در ابتدا با توجه به اهمیت نوع و میزان ابرها در فرایند بارش اطلاعات ابرناکی شهر مشهد در دوره زمانی 2010 - 1986 از بانک اطلاعاتی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی استخراج گردید. مقدار ابرناکی، فراوانی رخداد ابرهای پایین و متوسط و فراوانی رخداد ابرهای با رشد و توسعه قائم (شامل ابرهای کومولوس نوع2 و کومولونیمبوس) در ماههای مختلف سال مشخص شد. در بررسی خصوصیات فیزیکی ابرها، با توجه به نقش دمای ابر در فرایند بارش با استفاده از نمودارهای جو بالای ایستگاه مشهد، در بازه زمانی 1992 تا 2011 دمای پایه ابر در ماههای مختلف مشخص گردید. سپس با توجه به اهمیت و نقش شرایط ناپایداری و رطوبت جو در ایجاد بارش به بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های ناپایداری (شامل شاخصCAPE ، شاخص K و شاخص SHOWALTER ( که بیانگر میزان ناپایداری جو و همچنین شاخص آب قابل بارش که نشان‌دهنده مقدار رطوبت موجود در لایه های جو می‌باشد، با میزان بارش پرداخته شد و با ایجاد یک معادله رگرسیونی سهم هر کدام از این شاخص‌ها در میزان بارش مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of clouds' characterstics and some effecttive physical indices in Mashhad's precipitation

نویسندگان [English]

  • mohsen rahmdel 1
  • seyed hossein sanaeinejad 2
  • hadi jabbari 3
1 Ferdowsi university
2 Faculty of Water Sciences Engineering, Ferdowsi university, Mashhad, Iran.
3 , Faculty of Mathematics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is survey of clouds and effective physical indices, in mashhad’s rainfall. at first, we have studied cloudy sky in Mashhhad, According to meteorological yearbook (1986-2010). The importance of medium and low clouds in precipitation, the prevalence and average of them in each month, were calculated. this study shows that highest frequent of low and middle clouds occur on cold and rainy months in Mashhad. Then we have reviewed condition of low clouds. The importance of low clouds with vertical development, type 2 cumulus and cumulonimbus, we have investigated the formation of them. The results show the most of clouds with vertical development occur in Spring. Then we have studied freezing level of clouds in both rainfall and no rainfall cases, using skewt diagrams and data of sonding during 1992 to 2011. condition considered here was overcast sky. We have obtained a regression equation, in order to specify role of physical indices (CAPE، SI، K، PWT) in precipitation. At first, rainfall days of Mashhad were extracted from Khorasan razavi meteorology department archive (1992 to 2011). On these days, six hour rainfall (00 to 06 Z) were determined. Then, instability indices were obtained from data of Mashhad sonding. A regression equation were estimated by analyze relationship between natural logarithm of rainfall as dependent variable and instability indices as independent variable. In this equation, due to significant level, CAPE and PWT were removed. The most relationship is obtained between SI and natural logarithm of six-hour rainfall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAPE Index
  • K index
  • Precipitable Water Index
  • Showalter Index
  • Skewt diagram