تأثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ های انجیر دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

10.22055/jise.2018.23455.1672

چکیده

در این پژوهش، تأثیر زمان و مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی در فواصل مختلف از تنه درخت بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران انجیر در شرایط خشکسالی بررسی شد. آزمایشات طی دو سال (1392و 1393) در منطقه استهبان بر روی انجیر خوراکی دیم رقم سبز، انجام شد. تیمارهای آبیاری تکمیلی شامل فاصله آبیاری از درخت: نزدیک تنه درخت، در سایه انداز درختان به فاصله 1 تا 1/1 متر از تنه درخت و خارج از سایه انداز، مقدار آبیاری: بدون آبیاری (شاهد)، 1000 و 2000 لیتر برای هر درخت و زمان آبیاری در فروردین و مرداد بود. سرعت کاهش رطوبت خاک پس از تیمار آبیاری فروردین، نسبت به آبیاری مرداد کمتر بود. کمترین مقدار محصول در بین تیمارهای مقدار آبیاری، مربوط به تیمار بدون آبیاری بود. آبیاری نزدیک تنه درخت و بیرون سایه انداز در مقایسه با آبیاری در سایه‌انداز، محصول بیشتری تولید کرد. آبیاری خارج از سایه‌انداز، میزان درآمد سالانه را نسبت به سایر تیمارها، تا 31% افزایش داد. آبیاری در فروردین با 2000 لیتر آب، توانست رطوبت بیشتری را در اختیار درخت قرار دهد؛ با این حال، نتایج نشان دهنده بسندگی 1000 لیتر آب برای هر درخت بود. آبیاری تکمیلی در مرداد مقدار ارزش میوه و درآمد باغداران را افزایش داد. بنابراین، آبیاری تکمیلی با 1000 لیتر برای هر درخت در مرداد در خارج از سایه انداز، می‌تواند در شرایط خشکسالی به طور همزمان افزایش درآمد باغداران و نیز استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی منطقه را تأمین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supplemental Irrigation Influence on Soil Water, Yield and Fig Growers’ Income under Drought Conditions in Rainfed Fig Orchards

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdolahipour-Haghighi 1
  • Ali Akbar Kamgar-Haghighi 2
  • Ali Reza Sepaskhah 2
  • Shahrokh Zandparsa 3
  • Tooraj Honar 2
1 Ph.D. Student of Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor of Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Professor of Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The main objective of the study was to investigate the effect of different amounts and times of supplemental irrigation at different distances from tree trunk on soil water variation, quantity of fruits, and fig growers’ income under drought conditions. This study was done on edible rainfed fig (Sabz cultivar) during two years (2013-2015) in Estahban region. Supplemental irrigation treatments included irrigation application positions: close to tree trunks; under tree canopy (1-1.1 m from tree trunk) and outside of tree canopy, amount of irrigation water: no supplemental irrigation (Control), 1000 and 2000 liters irrigation water per tree, and irrigation times: in early spring and mid-summer. There was lower soil water content (SWC) loss after early spring irrigation than after summer irrigation treatment. Control treatment showed the lowest fig production among treatments of irrigation water amount. Compared to irrigation application under canopy, irrigation close to tree trunks and outside of canopy produced higher fig yield. Irrigation out of canopy resulted in 31% higher annual revenue (rial/tree) in comparison with other irrigation position treatments. Irrigation with 2000 liters per tree in early spring showed higher SWC for rainfed fig orchards. However, the results indicated the adequacy of 1000 liters per tree. Irrigation in mid-summer increased the fruit price (rial/kg) and revenue (rial/tree). Using 1000 liters of supplemental irrigation water, out of canopy in mid-summer would be recommended to achieve higher income for fig growers and sustainable use of regional water resources under drought conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplemental irrigation timing
  • Drought conditions
  • Soil water content
  • Irrigation amount
  • Income