تأثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ‌های انجیر دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

2 استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

4 دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

چکیده

در این پژوهش، تأثیر زمان و مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی در فواصل مختلف از تنه درخت بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران انجیر در شرایط خشکسالی بررسی شد. آزمایش­ها طی دو سال (1392و 1393) در منطقه استهبان بر روی انجیر خوراکی دیم رقم سبز، انجام شد. تیمارهای آبیاری تکمیلی شامل فاصله آبیاری از درخت: نزدیک تنه درخت، در سایه­انداز درختان به فاصله 1 تا 1/1 متر از تنه درخت و خارج از سایه­انداز،مقدار آبیاری: بدون آبیاری (شاهد)،  1000 و 2000 لیتر برای هر درخت و زمان آبیاری در فروردین و مرداد بود.سرعت کاهشرطوبت خاک پس از تیمار آبیاری فروردین، نسبت به آبیاری مرداد کمتر بود. کمترین مقدار محصول در بین تیمارهای مقدار آبیاری، مربوط به تیمار بدون آبیاری بود. آبیاری نزدیک تنه درخت و بیرون سایه­انداز در مقایسه با آبیاری در سایه­انداز، محصول بیشتری تولید کرد. آبیاری خارج از سایه­انداز، میزان درآمد سالانه را نسبت به سایر تیمارها، تا 31 درصد افزایش داد. آبیاری در فروردین با 2000 لیتر آب، توانست رطوبت بیشتری را در اختیار درخت قرار دهد؛ با این حال، نتایج نشان­دهنده بسندگی 1000 لیتر آب برای هر درخت بود. آبیاری تکمیلی در مرداد مقدار ارزش میوه و درآمد باغداران را افزایش داد. بنابراین، آبیاری تکمیلی با 1000 لیتر برای هر درخت در مرداد در خارج از سایه­انداز، می­تواند در شرایط خشکسالی به­طور همزمان افزایش درآمد باغداران و نیز استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی منطقهرا تأمین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Supplemental Irrigation on Soil Water, Fig Yield and Fig Growers’ Income under Drought Conditions in Rainfed Fig Orchards

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdolahipour 1
  • Ali Akbar Kamgar-Haghighi 2
  • Ali Reza Sepaskhah 3
  • Shahrokh Zandparsa 3
  • Tooraj Honar 4
1 Ph.D. Student of Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor, Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Professor, Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Iran is the fourth world producer of figs with an average of 75,833 tons  from 1993 to 2013 (FAO, 2016). Estahban area provides about 90% of dried fig in Iran (Jafari, Abdolahipour-Haghighi and Zare, 2012). The rainfed fig orchards in this area have been extremely affected by severe drought in recent years, leading to 10% to 80% reduction in fig trees and fruit in 2010, respectively (Jafari, Abdolahipour-Haghighi and Zare, 2012). For this reason, the tendency to apply supplemental irrigation in Estahban fig orchards has increased in previous years. However, the lack of information about the amount, timing, and application position of supplemental irrigation to achieve efficient use of water in this area makes it difficult to deal with this issue in the study area. The main objective of this study was, thus, to investigate the effect of different amounts and times of supplemental irrigation at different distances from tree trunk on soil water variation, quantity of fruits, and fig growers’ income under drought conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplemental irrigation timing
  • Drought conditions
  • Soil water content
  • Irrigation amount
  • Income