تشخیص نشت در خطوط انتقال پلیمری با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان‌گذرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استاد گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کنترل و کاهش نشت موضوع جدید و جذابی برای متخصصین و مسئولین این زمینه از علم هیدرولیک می‌باشد. نگرانی‌ها در مورد تشخیص نشت و محل آن از اواسط قرن بیستم همراه با سیستم‌های انتقال نفت پیدا شد. آنالیز جریان گذرا بدون شک یک ابزار با پتانسیل بالقوه برای دست‌یابی به این هدف است. در این تحقیق از بازتاب موج فشاری جریان گذرا، برای پیدا کردن مقدار و محل آن در خطوط لوله پلی-اتیلن استفاده شده است. روش به کار رفته بر تحلیل اولین موج انعکاسی از نشت تمرکز دارد. لذا برای رسیدن به این هدف ابتدا طی مدل‌سازی آزمایشگاهی، جریان گذرا بر روی یک سیستم مخزن، لوله و شیر مورد بررسی قرار گرفت. سیستم لوله در این تحقیق از جنس پلی‌اتیلن به قطر 63 میلی‌متر و با طول 158 متر می‌باشد. آزمایش‌ها با 3 قطر نشت 5، 6 و 7 میلی‌متر در دو فاصله‌ی 3/56 و 4/117 متری از مخزن و دبی‌های متفاوت در حضور مخزن تأمین بار آبی با هد ( ارتفاع استاتیکی تراز آب) 45 متر صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از شرایط هیدرولیکی ذکر شده نشان می‌دهد که کمترین و بیشترین درصد خطای نسبی مکان نشت به ترتیب 12/0 و 74/12 درصد به دست آمد و نیز کمترین و بیشترین درصد خطای نسبی اندازه‌ی نشت به ترتیب 86/1 و 90/71 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of leakage in polymeric transmission pipelines with using reflected compress wave of transient flow

نویسندگان [English]

  • Asghar Akbari 1
  • Manoochehr Fathi-Moghadam 2
  • Mostafa Mirzai jashni 3
1 M.Sc. Student, department of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 M.Sc. Student, department of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Controlling and decreasing of leak are new and attractive subjects in field of hydraulic for its experts and authorities. The main concern was found to distinguish the leak and the place of its occurrence in the middle of 20st century with oil transfer systems. Analyze of transient flow undoubtedly is high potential instrument to achieve this goal. In this study compressed wave reflection of transient flow was used to find the size and the place of leakage in polyethylene pipelines. The method concerns on the first reflected wave from the leak. Therefore, transient flow was checked out by a laboratory model containing a system of tank, pipe and valve. Used pipe system was made of polyethylene with a diameter and length of 63 mm and 158 m, respectively. The tests hold through three different diameters (5, 6 and 7mm) in two distances (56.3 and 117.4m) from the tank with various discharges. There was a supplier reservoir of water head (statistic height of water level) with 45 m. Results illustrated that the lowest and the highest relative error percentage of leakage's place was 0.12 and 12.74, respectively and these portion for leakage size reported 1.86 and 71.90 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leak
  • water hammer
  • polyethylene pipelines
  • wave reflection