ارزیابی مدل شبکه بیزین در برآورد تبخیر از تشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب/ دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی

3 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

4 دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
یکی از مولفه‌های مهم در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از مخازن آب و طراحی سامانه‌های آبیاری، تبخیر می‌باشد. تخمین دقیق تبخیر از یک سو و پیچیدگی رابطه علت و معلولی این پدیده از سوی دیگر، استفاده از روش‌های جدید داده‌کاوی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. تخمین دقیق تبخیر در هرمنطقه بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه امکان شبیه‌سازی تبخیر از تشت در شش ایستگاه‌ سینوپتیک آذربایجان شرقی (تبریز، جلفا، مراغه، میانه، مرند و اهر) با استفاده از مدل شبکه بیزین بررسی شد. داده‌های هواشناسی مورد استفاده شامل حداکثر و حداقل دمای هوا، دمای نقطه شبنم، حداکثر و حداقل رطوبت نسبی، تعداد ساعات آفتابی و سرعت روزانه باد در خلال سال‌های 1391-1371 بودند. مدل‌ها‌ برای یکایک ایستگاه‌های مذکور بسط داده شدند. آماره‌های R2، RMSE، MAE و D برای ارزیابی عملکرد مدل‌ها بکار برده شد. نتایج نشان داد که در مرحله آزمون میانه مقادیر R2 معادل 75/0 و میانه نظیر RMSEمعادل 4/2 بوده. همچنین میانه مقادیر MAEو D به‌ترتیب 91/1 و 57/1 بود. در حالت کلی نتایج نشان‌دهنده‌ی قابل قبول بودن کاربرد مدل‌های بسط داده‌شده برای تبخیر از تشت در منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bayesian Network Model for Estimation of Pan Evaporation

نویسندگان [English]

  • Majid Jafari 1
  • Yagob Dinpashoh 2
  • esmaeil asadi 3
  • sabereh darbandi 4
1 Msc Student/ University of Tabriz
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
4 - Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Evaporation is one of the most important elements in the planning and operation of water reservoirs and designing of irrigation systems. Accurate estimate of evaporation from one hand and the complexity of its causality to other hand, cause the use of new data mining methods inevitable. Accurate estimate of evaporation is crucial in any region especially in arid and semiarid regions. In this study, the simulation of pan evaporation in six East-Azarbaijan synoptic stations (Tabriz, Jolfa, Maraghe, Mianeh, Marand and Ahar) using the bayesian network models were investigated. Meteorological data used, including maximum and minimum air temperature, dew point temperature, maximum and minimum relative humidity, number of sunshine hours and daily wind speed during the 1992-2012. Models were derived for each of the stations. Assessment statistics named R2, RMSE, MAE and D were used to examine different models. Results showed that in test stage the median of R2 was about 0.75, and the median of RMSE was equal 2.40. Furthermore, the median values of MAE and D were equal to 1.91 and 1.57, respectively. In general results confirm the applicability of the derived models in pan evaporation estimation in the area under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East- Azarbaijan
  • Bayesian Network
  • Evaluation
  • Pan Evaporation