بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه آبیاری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آب، استفاده بهینه از آب ضروری است. با کاربرد برخی مواد نظیر پلیمرهای سوپرجاذب، می‌توان از بارندگی‌های مقطعی و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده نمود. هیدروژل‌های سوپرجاذب با جذب آب و تا حدودی، املاح کودی و انقباض و انبساط متناوب باعث بهبود خـصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می‌شوند. به منظور ارزیابی تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو، پژوهشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی فاکتوریل با دو تیمار رژیم آبیاری در سه سطح (60، 80 و 100 درصد نیازآبی گیاه) و تیمار غلظت سوپرجاذب در چهار سطح (صفر، 4 ،6 و 8 گرم در هر کیلوگرم خاک گلدان) در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد سوپرجاذب و تنش خشکی آبیاری در سطح یک درصد بر میزان عملکرد تأثیر معنی‌دار دارد و بیشترین عملکرد (3/572 گرم) و کارایی مصرف آب (59/63 کیلوگرم بر مترمکعب) در شرایط بدون تنش (100 درصد نیاز آبی گیاه) و در حضور 6 گرم سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاک به دست آمد، لذا استفاده از شرایط فوق برای تولید محصول بیشتر توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Superabsorbent Polymer on Yield and Water Use Efficiency of Lettuce

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Taheri 2
  • Naser Alamzade Ansari 3
2 Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Considering the limited water resources, optimum use of water is necessary. With the use of some materials such as superabsorbent polymers, irregular rainfall and other limited water resources can be used for preservation and storage of water in the soil. Superabsorbent hydrogels with absorption of water and fertilizer minerals and alternating expansion and contraction, improved the physical and chemical properties of soil. To evaluate the effect of superabsorbent polymer on the Lettuce yield and its water productivity, experiment was conducted in a completely randomized design factorial with two treatments of irrigation regime at three levels (60, 80 and 100 percent of crop water requirement) and four superabsorbent hydrogel application (0, 4, 6 and 8 g per kg of soil) in three replication in the research field of Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz. The results showed that the use of superabsorbent and drought stress has a significant effect on yield and water use efficiency and the highest performance (572.3 g) and water use efficiency (63.59 kg/m^3 ) was obtained in non stress conditions (100 percent crop water requirement) and application of 6 g superabsorbent hydrogel per kilogram of soil. Using the above conditions for the production of more yields is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superabsorbent
  • Drought stress
  • Yield
  • Water use efficiency