مطالعه آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال‌ لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مهندسی سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه مهندسی سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مطالعه آزمایشگاهی به منظور افزایش میزان رسوب گذاری در پشت سازه باندال لایک، سازه جدیدی تحت عنوان باندال لایک گوه ای پیشنهاد و معرفی شده و توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در یک مدل فیزیکی با قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق و آب زلال بررسی شده است. نتایج نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی نسبی در سازه باندال لایک و سازه باندال لایک گوه ای با نفوذ پذیری 50 درصد و در عدد فرود 24/0 نسبت به آبشکن نفوذ ناپذیر به ترتیب 59 و 18 درصد کاهش و حداکثر ارتفاع رسوب گذاری نسبی در سازه باندال لایک گوه ای نسبت به آبشکن نفوذ ناپذیر و باندال لایک به ترتیب 56 و 107 درصد افزایش دارد. همچنین حداکثر عمق آبشستگی در سازه باندال لایک گوه ای در فاصله دورتری از ساحل بیرونی و سازه رخ داد و پشته رسوبی نیز در پشت سازه و در امتداد و نزدیک به ساحل بیرونی و با طول بیشتر و فرم بهتر ایجاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experiment Study on Bed Topography around Wedged Bandal-like, Bandal- like and Impermeable Spur dike Structures at 180 Degree Bend in Non-submerged Conditions

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Ayyoubzadeh 1
  • abdollah sardasteh 2
  • mahmood shafai bajestan 3
  • Jamal Mohammad Vali Samani 4
1 Water Structures Engineering Department/ Tarbiat Modares University
2 Water Structures Engineering PhD student, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Water Science Faculty of Engineering, Shahid Chamran of Ahwaz University
4 Water Structures Engineering Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

In this experiment study in order to increase the sedimentation behind bandal-like structure, a new structure called wedge bandal-like has been introduced and proposed and bed topography around wedge bandal-like, bandal-like and spur dike impermeable has been investigated in a physical model at 180 degree bend in non-submerged and clear water conditions. The results showed that maximum relative scour depth in the bandal-like and wedge bandal-like structures with a permeability of 50% and in the froud number 0.24 compared to the impermeable spur dike decreased by 59% and 18% respectively and maximum sedimentation height in the wedge bandal-like structure compared to the impermeable spur dike and bandal-like structures increased by 56 and 107% respectively. Also the maximum depth of scour in the wedge bandal-like structure occurred farther away from the outside beach and itself and sedimentary stack behind the structure created along and near the outside beach and with longer length and better shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • Sedimentation
  • 180 degree bend
  • Impermeable spur dike
  • Bandal- like
  • Wedge Bandal- like