شبیه‌سازی آلودگی در رودخانه‌های پر شیب کوهستانی با استفاده از مدلQUAL2KW

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته مهندسی منابع آب

2 استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی

چکیده

در این مطالعه پارامترهای اکسیژن محلول، اکسیژن‌خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه عباس‌آباد همدان با استفاده از مدل QUAL2KW در فصل‌های بهار (تر) و تابستان (خشک) بررسی گردید. پس از آنالیز حساسیت مدل، داده‌های اردیبهشت، خرداد و مردادماه سال‌های 1390 و 1391 برای واسنجی و داده‌های مشابه 1394برای صحت‌سنجی استفاده گردید. دقت مدل از طریق محاسبه شاخص‌های آماری ضریب تعیین، خطای استاندارد و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال بررسی شد. خطای استاندارد اکسیژن محلول، اکسیژن‌خواهی زیستی و شیمیایی در مرحله واسنجی، به‌ترتیب در محدوده 038/0 تا 092/0، 058/0 تا 180/0 و 075/0 تا 156/0، در مرحله صحت‌سنجی به‌ترتیب در محدوده 007/0 تا 040/0، 225/0 تا 385/0، 166/0 تا 216/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد روند تغییرات اکسیژن محلول در فصول تر و خشک تقریباً یکنواخت و خطی بوده، که ناشی از شیب زیاد و هوادهی بالای رودخانه است. همچنین تغییرات اکسیژن‌خواهی زیستی و شیمیایی نسبتاً مشابه و دارای روند افزایشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Pollution in the steep mountainous rivers, using QUAL2KW

نویسندگان [English]

  • ali vanaei 1
  • safar marofi 2
  • Arash Azari 3
1 M. Sc. Graduate of Water Resources, Department of Water Engineering
2 Professor, Department of Water Engineering, Bu Ali Sina University in Hamedan
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Razi University
چکیده [English]

In this study DO, BOD and COD of the Abas-Abad river of Hamedan investigated, using QUAL2KW model, in spring (wet) and sumer (dry). After sensitivity analysis, the model was calibrated based on data colected in May, Jun and Agust 2011 as well as 2012. It was also valideated by the same data from May, Jun and Agust 2015. The model performance was analyzed using statistical indices such as R2, SE and NRMSE. The SE values of DO, BOD and COD for calibration was obtained in the range of 0.038 to 0.092, 0.058 to 0.180 and 0.075 to 0.156, respectively. The Validation of the parameters also were 0.007 to 0.040, 0.225 to 0.385 and 0.166 to 0.216, respectively. The results showed that DO of the wet and dry seasons were have same linear trends which. This situation was resulted of steep slope and a high re-aeration condesion of the river. Also, the COD and BOD rates were relativily simular with an increasing trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DO
  • BOD
  • COD
  • self-purification capacity
  • Abas-Abad of Hamedan
  • water quality