تعیین میزان بهره‌وری آب ذرت در دو شیوۀ مدیریت آبیاری جویچه‌ای با دبی پیوسته و کاهش دبی تحت سطوح مختلف نیتروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه چمران اهواز

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مدیریت مصرف نیتروژن در شرایط کمبود آب یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد ذرت می باشد. به منظور بررسی اثر مدیریت آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و بهره‌وری آب ذرت، این آزمایش در سال زراعی 94-1393 به صورت کرت خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. عامل اصلی شامل دو شیوه مدیریت آبیاری جویچه‌ای (با دبی پیوسته و کاهش دبی) بود. مقادیر نیتروژن در چهار سطح صفر، 50، 75 و 100 درصد تامین نیاز نیتروژن به عنوان تیمار فرعی طرح گردید. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد تیمارهای معرفی شده نشان داد که کاهش مصرف کود نیتروژن به صورت معنی‌دار سبب کاهش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت می‌شود. در این تحقیق برای عملکرد دانه ذرت مقادیری بین 5/5 تا 6/10 تن در هکتار و برای عملکرد بیولوژیکی ارقامی در بازه 2/12 تا 9/34 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین بهره‌وری آب دانه برابر 25/1 کیلوگرم در متر مکعب و بیشترین بهره‌وری آب بیولوژیکی برابر 15/4 کیلوگرم در مترمکعب مربوط به آبیاری با کاهش دبی با دریافت 100 درصد نیاز نیتروژن بدست آمد. از طرفی مصرف کامل کود نیتروژن سبب تولید حداکثر محصول ذرت شده است. بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می شود ضمن توجه به افزایش بهره‌وری آب (با کاهش مصرف آب) بایستی در راستای افزایش عملکرد محصول نیز اقداماتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen levels on water productivity of maize in two main treatments, namely furrow irrigation with continuous flow (C) and Cutback furrow

نویسنده [English]

  • atefeh sayadi shahraki 1
چکیده [English]

Nitrogen management under water limitation condition is an important factor to obtain high grain yield of Maize. The research was conducted to evaluate the effects of irrigation management and different levels of nitrogen fertilization on yield, yield components and water productivity of maize. This experiment was conducted on research farm of Shahid Chamran University Ahvaz, Iran in 2015. The experimental design was a Split plot based on randomized complete block with three replications. Two main treatments, namely furrow irrigation with continuous flow (C) and Cutback furrow irrigation (CB) and four sub-treatments different levels of nitrogen ( 0, 50%, 75% and 100%) supplied nitrogen with three replications. Statistical analysis showed that reduction in using of nitrogen fertilizers significantly reduced the maize yield and its components. The study was for grain yield maize value between 5.5 to 10.6 ton.ha-1 and for biological yield maize value between 12.2 to 39.9 ton.ha-1. Maximomed water productivity equal to 1.25 kg.m-3 and maximum water productivity in lieu of biological yield maize was equal to 4.15 kg.m3, which both related to irrigation cutback with 100% nitrogen. The results showed that using of nitrogen fertilizer, produce maximum maize yield. So to improve the water productivity of crops is recommended that in addition to reducing water consumption improving yield performance by using new cultivation management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Furrow irrigation
  • Cutback
  • Irrigation Efficiency
  • Water productivity
  • Maize
  • Nitrogen