بررسی و پایش شدت و تداوم خشکسالی کشاورزی دشت شهرکرد در نیم قرن اخیر ومقایسه آن با خشکسالیهای هواشناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه مهندسی آب

چکیده

در این مطالعه خشکسالی کشاورزی در دشت شهرکرد در نیم قرن اخیر با روش (ETDI) اصلاح شده ارزیابی شد و با شاخص بارش استاندارد در مقیاسهای زمانی مختلف مقایسه گردید. همچنین شدت و تداوم خشکسالیهای کشاورزی نیم قرن اخیر با روش لوکاس مشخص گردید. نتایج بیانگرآن است که شاخص SPI3 برآورد نسبتا خوبی ازETDI ارائه می نماید. بررسی تاریخی خشکسالیهای کشاورزی موید وجود خشکسالیهای مداوم با شدتهای مختلف در منطقه است. حدودا در 50% از دوران سپری شده نیم قرن اخیر منطقه دارای شدت خشکسالیهای کشاورزی نسبتا آزاردهنده بوده و مابقی دوران ملایمتر شده است. دشت یک خشکسالی کشاورزی مداوم بیست وهشت ساله (1987-1960) را پشت سر گذارده که احتمالا اثرات مخربی بر وضعیت کشاورزی و مراتع منطقه داشته است. ازآن به بعد حدود دوازده سال(1999-1988) شدت خشکسالیهای کشاورزی ملایمتر شده ولی مجددا از سال 2000 به مدت چهارسال روبه افزایش نهاده و سپس روند کاهشی به خود گرفته است. ضروری است سازمانها و ادارات ذیربط با همکاری ثمنهای فعال نسبت به برنامه ریزی مداوم برای اجرای سیاستهای مقابله با خشکسالیها اقدامات لازم را به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Duration and Severity of Agricultural Drought in Recent Half-Century Using The Modified ETDI Method And Comparision With The SPI in The Shahrekord Plain

نویسنده [English]

  • Mahdi Radfar
چکیده [English]

In this study the Agricultural droughts during the recent half-century was evaluated by the modified ETDI method and compared with the SPI as well as meteorological drought index in the Shahrekord plain. Duration and severity of agricultural droughts in recent half century was estimated by Locuase method too. The results show the estimation of modified ETDI by SPI3 is applicable and almost accurate. Historic agricultural drought analysis support the exsistance of permanent agricultural drought with different severity in the study area. The severity of agricultural droughts during the 50% of the recent half- century were suffered the agricultural activities extremely and in the remain times it was less. A permanent long-term agricultural drought was occurred during 1960-1987, in which agriculture and natural resources were suffered extremely in the Shahrekord Plain. Then drought severity was decreased in 1988-1999; and again it was increased from 2000 up to 2004; and then it was decreased up to 2014. The permanent policy of disaster management of agricultural droughts is essential for whole related governmental organizations and offices by supporting the NGOs’ in the Shahrekord Plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Drought
  • Duration
  • Severity
  • Shahrekord Plain