اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

بالا بودن نیاز گیاه به آب و فسفر از یک سو و محدود بودن منابع آبی کشور و نامساعد بودن شرایط جذب فسفر در خاک (از جمله pH بالا و میزان ماده آلی بسیار کم) از سوی دیگر، به مصرف بهینه آب و کود فسفر در این منطقه اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر اسید هیومیک و کود فسفر بر سیستم ریشه‌ای، ماده خشک گیاهی و در نهایت کارایی مصرف آب اجرا گردید. این آزمایش گلخانه‌ای به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با تیمارهای اصلی سطوح مختلف فسفر (0، 125 و 250 کیلوگرم در هکتار) و اسید هومیک (غوطه ورسازی قلمه در محلول‌های 0، 3/0 و 5/0 درصد) در دو زمان برداشت (45 و 90 روز پس از کشت) با سه تکرار، در جنوب استان خوزستان اجرا گردید. در این تحقیق طول و وزن خشک ریشه، ارتفاع و وزن خشک بوته اندازه‌گیری و در نهایت کارایی مصرف آب برای هر تیمار تعیین شد. نتایج نشان داد که مصرف اسید هومیک و کود فسفر، طول و وزن ریشه را بهبود داده و با تاثیر بر سیستم ریشه‌ای، ارتفاع بوته و ماده خشک گیاهی را به طور معنی‌داری ( از 4/3 گرم و 5/26 گرم در تیمار شاهد به ترتیب به 1/10 گرم و 1/ 39 گرم در برداشت اول و دوم) افزایش داد. در نتیجه افزایش ماده خشک گیاهی کارایی مصرف آب نسبت به تیمار شاهد بین 2 تا 3 برابر در برداشت اول و حدود 50 درصد در برداشت دوم، افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid and Phosphorus Fertilizer on dry matter and Water Use Efficiency of Sugarcane (Saccharum officinarum)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Behravan 1
  • Reza Khorassani 1
  • Amir Fotovat 1
  • Abdul Amir Moezzi 2
  • Mehdi Taghavi 3
1 Soil Science,agriculture,Ferdowsi university,Mashhad
2 Associated Professor Department of Soil Science and member of the science Committee of shahid chamran university of Ahvaz,iran -Associated full
3 Department of chemistry, Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The optimum use of phosphorus fertilizer and water irrigation are essential for the quantitative and qualitative function of sugarcane plants.
Because of the role of organic compounds in improvement of mobility and phosphorus uptake
Organic compounds can play a direct and indirect role in plant factors and in phosphorous uptake improvement, yield increase and finally water use efficiency improvement.
In this regard, a greenhouse pot experiment was conducted in 2016-2017 at Farabi Agro Industry Co, 35 km south of Ahvaz, Iran (48º 36' E, 30º 59' N). This research carried out by using three levels of humic acid (immersion of Sugarcane settes in three concentrations of 0, 0.3 and 0.5% of humic acid) as well as three levels of phosphorus fertilizer (triple super phosphate) 0, 125 and 250 kg/ha, in two different harvesting periods (45 and 90 days after planting). The experiment was set up as a factorial, based on complete randomized design with three replicates.
As the results show, the use of humic acid and phosphorus fertilizer –although with different rates- can improve all of these factors. Shoot height, shoot dry weight, root length, root dry weight and water use efficiency in humic acid treatments and phosphorous fertilizer treatments (as the phosphorous fertilizer levels rose) showed a significant increase in both harvests compared to non-used humic acid and also in non-used phosphorous treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Root length"
  • "Root Weigh"
  • "Plant dry matter"
  • "Organic matter"