تخمین میزان حداکثربارشهای محتمل تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه پارسیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

از مهم‌ترین پیامدهای تغییر اقلیم می‌توان به تاثیر بر پدیده های حدی مانند خشکسالی و بارش های شدید اشاره کرد. در این مقاله به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان حداکثر بارش محتمل در حوضه پارسیان کشور ایران پرداخته می‌شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از دو روش هرشفیلد و هرشفیلد-دسا مقدار حداکثر بارش محتمل برای دوره پایه محاسبه شد. سپس خروجی بیست و سه مدل گردش عمومی جو تحت دو سناریوی RCP 4.5 و RCP 8.5 به عنوان دو سناریوی با سطح انتشار بدبینانه و متوسط برای دوره‌ی 2050-2020، به کمک داده‌های روزانه بارش در دوره‌ی پایه برای پنج ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه ریزمقیاس شدند. در نهایت با استفاده از بارش های برآورد شده برای آینده در هر پنج ایستگاه مقدار حداکثر بارش محتمل برای آینده بدست آورده شد. نتایج نشان می‌دهد که بطور کلی در دوره‌ی آتی، مقدار حداثر بارش محتمل نسبت به دوره پایه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the probable maximum precipitation under climate change conditions in the Parsian basin

نویسندگان [English]

  • Amir Gandomkar 1
  • Simin Monjezi 2
  • heidar Zarei 3
  • Alireza Abbasi 1
1 Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Professor Associate, Department of Hydrology and Water Resource, Shahid Chamran University,
چکیده [English]

One of the most important consequences of climate change is the impact on extreme events such as drought and severe rainfall. This paper studies the effects of climate change on the maximum probable rainfall in the Parsian Basin. First, the maximum probable rainfall was calculated for the baseline using the Hershehield and Hirshfield-Des methods. Then, the output of twenty three models of general circulation of the atmosphere under two scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 is downscaled as two scenarios with a pessimistic and average emission level for the period 2050-2020. This is done with helping of daily rainfall data for the base period for five meteorological stations are located in the Rhizmqyas area. Eventually, using estimated rainfall for the future at each of the five stations, the maximum probable rainfall was obtained for the future. The results show that in the following period, the maximum amount of probable precipitation decreases relative to the base period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Maximum probable precipitation
  • General atmospheric circulation model
  • Parsian Basin