اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و آبیاری جویچه‌ای یک در میان بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای در شرایط اقلیمی خرم‌آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آب برای توسعه سطوح زیر کشت فاریاب، افزایش بهره‌وری تولید به‌ازای مقدار آب مصرفی ضروری است. کم‌آبیاری یک روش ساده و کم‌هزینه برای افزایش بهره‌وری آب در مزرعه است. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و آبیاری جویچه‌ای یک در میان بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای در شرایط اقلیمی خرم‌آباد طی ماه‌های اردیبهشت تا شهریور سال 1396، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری با تأمین 100 درصد نیاز آبی گیاه (I100)، کم‌آبیاری تنظیم‌شده با تأمین 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه (DI80 و DI60)، و آبیاری جویچه‌ای یک در میان (PRD) بودند. میانگین عملکرد توده زنده در تیمارهای I100، DI80، DI60 و PRD به ترتیب 1/65، 0/45، 7/31 و 5/35 تن در هکتار بود. عملکرد علوفه خشک به همان ترتیب 5/21، 5/19، 6/12، 9/14 تن در هکتار به دست آمد. بیشترین بهره‌وری آب به‌ازای علوفه خشک در تیمار PRD به مقدار Kg/m3 6/3 و به‌ازای علوفه تر در تیمار I100 به‌مقدار Kg/m3 24/9 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که چنانچه هدف به حداکثر رساندن درآمد و تولید در واحد سطح باشد، آبیاری کامل محصول ذرت علوفه‌ای روش بهتری خواهد بود. حتی بهره‌وری آب برای تولید علوفه تَر نیز در این روش بیشتر خواهد بود. چنانچه هدف از کشاورزی تولید ماده خشک بیشتر با بهره‌وری بالاتر مصرف آب باشد، آبیاری یک‌ جویچه در میان روش مناسب‌تری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Regulated Deficit Irrigation and Alternate Furrow Irrigation on Water Productivity of Forage Maize in Khorramabad Climatic

نویسندگان [English]

  • Milad Ahmadvand 1
  • Majid Sharifipour 2
  • Aliheydar Nasrollahi 2
1 Graduated from Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Due to the limitation of water resources for the development of irrigated lands, it is necessary to increase water productivity. Deficit irrigation is a simple and cost-effective way to increase water productivity on the farm. This study was conducted to investigate the effect of regulated deficit irrigation and alternate furrow irrigation on yield and water productivity of forage maize in Khorramabad climatic conditions during May to September 2016, at Research farm of Faculty of Agriculture of Lorestan University. Experimental treatments included irrigation with 100% plant water requirement (I100), regulated irrigation deficit with 80% and 60% plant water requirement (DI80 and DI60), and root-based drought (PRD) irrigation, respectively. The mean biomass yield in I100, DI80, DI60 and PRD treatments were 65.1, 45.0, 31.7 and 35.5 ton/ha, respectively. Dry forage yield was 21.5, 19.5, 12.6, 14.9 ton/ha, on the same order. The highest water productivity for dry forage was obtained in PRD (3.6 Kg/m3) and for fresh forage in DI100 (9.24 Kg/m3). The results showed that complete irrigation of forage maize would be a better method if the goal is to maximize income and production per unit area. Even water productivity for the production of fresh forage would be greater in this way. If the goal of agriculture is to produce more dry matter with higher water productivity, alternate furrow irrigation seems to be a more appropriate method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Forage
  • Water productivity
  • Stem diameter
  • Stem height