ارزیابی تشکیل بازارهای آب بین منطقه‌ای در دشت ترشیز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد کشاورزی،دانشکده زیست محیطی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران

2 رئیس دانشکده زیست محیطی / اقتصاد کشاورزی،دانشکده زیست محیطی،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان،ایران

چکیده

تشکیل بازارهای آب بین منطقه‌ای و به دنبال آن اشتراک‌گذاری آب آبیاری توسط کشاورزان می‌تواند سبب کاهش مصرف بی‌رویه این نهاده شده و بر توسعه محلی و منطقه‌ای کشور تاثیرگذار است. به همین منظور، در این مطالعه اثرات تشکیل بازارهای آب بین منطقه‌ ای در منطقه ترشیز مورد بررسی قرار گرفت. برای تحقق این هدف، از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه‌ای (SWAP) و برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP) استفاده شد. داده‌ ها و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از نوع مقطعی و مربوط به سال زراعی 97-1396 در استان خراسان‌رضوی جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد که با ایجاد بازارهای آب بین منطقه‌‌ای در سطح منطقه ترشیز، افزون بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب آبیاری و برقراری توازن داد و ستد آب بین مناطق مورد مطالعه، بر افزایش اراضی آبی به میزان 45/3 درصد و سود ناخالص کشاورزان 26/4 درصد می‌تواند بین تقاضای آب آبیاری و عرضه می گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the formation of local and regional water markets in the Torshiz plain

نویسندگان [English]

  • hossein badih barzin 1
  • seyed mehdi hosseini 1
  • Mahmood hashemitabar 2
1 Agricultural Economics, Environmental Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Agricultural Economics, Faculty of Environment, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The formation of local and regional water markets and the subsequent sharing of irrigation water by farmers, in proportion to the amount of water allocation in each region can reduce its excessive consumption. In this study, the effects of the formation of local and regional water markets in the Torshiz region were studied. For this reason, the state wide agricultural production (SWAP) and the positive mathematical programming (PMP) models were used. The data and information required in this study are cross-sectional data type during 2017 to 2018 in Khorasan Razavi Province region. The results showed that by creating the local and regional water markets in the Torshiz region, in addition to balancing the supply and demand of irrigation water and balancing the water trade between the study areas, the total aquaculture area and the total gross profit of farmers has been increased by 3.45% and 4.26% respectively. Finally, the continuation of these policies on sharing of water resources and the establishment of structural institutions under the name of regional water markets are both considered as a good solution for creating jobs and reducing the migration of Torshiz farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Mathematical Programming
  • Torshiz region
  • Agriculture
  • Water resources