اثر کم‌آبیاری بر تغییرات زمانی نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد - گروه مهندسی آبیاری و آبادنی - دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی - دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد - گروه مهندسی آبیاری و آبادنی - دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی - دانشگاه تهران

چکیده

خصوصیات نفوذپذیری خاک اهمیت زیادی در طراحی و مدیریت آبیاری جویچه‌ای دارد. نفوذپذیری خاک نسبت به زمان تغییر می‌کند که این مسئله بر یکنواختی توزیع آب نفوذ یافته در مزرعه، مدت زمان آبیاری و در نتیجه بر راندمان آبیاری جویچه‌ای تاثیر زیادی خواهد گذاشت. هدف این تحقیق، بررسی تغییرات زمانی پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف-لوئیس در شرایط کم‌آبیاری جویچه‌ای در نوبت‌های مختلف آبیاری محصول ذرت بود. در این تحقیق، چهار تیمار براساس تامین نیاز آبی گیاه در انتهای جویچه (شامل آبیاری کامل (شاهد) و آبیاری در حد 75، 50 و 25 درصد عمق آب مورد نیاز در انتهای جویچه) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای نفوذ با استفاده از داده‌های زمان پیشروی و هیدروگراف دبی ورودی و خروجی در تیمارهای مختلف به وسیله مدل IPARM برآورد شد. نتایج نشان داد که مدل IPARM در برآورد پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف-لوئیس (a، k و f0) در نوبت‌های مختلف آبیاری دارای دقت خوبی بود، به طوری که میانگین خطای کل حجم آب نفوذیافته در طول جویچه حدود شش درصد بدست آمد. کم‌‌آبیاری نه تنها سبب افزایش نفوذپذیری خاک شد بلکه تغییرپذیری پارامترهای نفوذ را نیز بیشتر کرد. همچنین زمان پیشروی آب در طول جویچه در تیمارهای کم‌آبیاری بیشتر از تیمار آبیاری کامل بدست آمد. به منظور طراحی سیستم آبیاری در مناطقی که دچار کمبود آب هستند پارامترهای معادله نفوذ باید در شرایط کم‌آبیاری تعیین شوند تا تاثیر کمبود آب بر تغییرپذیری زمانی نفوذپذیری نیز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deficit Irrigation Effect on Temporal Changes of Infiltration in Furrow Irrigation

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Vatankhah 2
  • Saeed Khedmati 3
  • Babak Dialameh 2
2 M.Sc. Graduated - Department of Irrigation and Reclamation Engineering - Faculty of Agricultural Engineering and Technology - University of Tehran - Karaj - Iran
3 M.Sc. Student - Department of Irrigation and Reclamation Engineering - Faculty of Agricultural Engineering and Technology - University of Tehran - Karaj - Iran
چکیده [English]

Soil infiltration characteristics are very important in design and management of furrow irrigation systems. Soil infiltration changes over time affect the distribution uniformity of infiltrated water in the field, irrigation duration and finally irrigation efficiency in furrow irrigation. The purpose of this study was to investigate the temporal changes of Kostiakov-Lewis equation parameters under deficit irrigation conditions in different irrigation events during maize growing season. In this research, four treatments were considered based on providing the plant water requirement at the end of the furrow (including irrigation providing full (control treatment), 75, 50 and 25 percent of required water depth at the end of the furrow). Infiltration parameters were estimated by IPARM model using advance time and runoff discharge hydrographs for different treatments. The results showed that the IPARM model estimated the parameters of infiltration equation in various irrigation events with high accuracy. As a result, the average error of the total volume of infiltrated water along the furrow was about six percent. Deficit irrigation not only increased the soil permeability, but also increased the variability of infiltration parameters. In addition, advance time in deficit irrigation treatments was more than that of full irrigation treatment. In order to design the irrigation systems in regions with water shortage, infiltration equation parameters must be determined under the deficit irrigation conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • Kostiakov-Lewis equation
  • Final infiltration rate
  • Irrigation event
  • IPARM model