بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تائبی، حمید [1] دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تابان، حجت [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.
 • تاران، مجتبی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • تبوزاده، شهین [1] دانش آموخته، کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ترابی، حسن [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • ترابی پوده، حسن [1] استادیار سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • ترابی پوده، حسن [1] دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ترابی پوده، حسن [1] عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی -آب دانشگاه لرستان
 • ترکمان سهرابی، رسول [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ترنجیان، امین [1] گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • تفکری، محمد جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران -آب، دانشکده آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • تقدیسی، بابک [1] دانشجوی دکتری سازه های آبی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد (پردیس بین الملل).
 • تقوایی، پوریا [1] گروه مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • تقوی، مهدی [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • تقیان، مهرداد [1] استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • تقیان، مهرداد [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • تقیان، مهرداد [1] دانشجوی دکتری هیدرولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تقیان، مهرداد [1] عضو هئیت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • تقیان، مهرداد [1] کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
 • تکدستان، افشین [1] ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-ایران
 • تکدستان، افشین [1] دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،ایران.
 • تکدستان، افشین [1] دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
 • تکدستان، افشین [1] دانشیار و عضو مرکز تحقیقات و فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • تمیمی، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • تنگسیر، ساره [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران
 • تنگسیر، ساره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
 • تنگسیر، ساره [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • توزنده جانی، محمد [1] مدرس دانشکده کشاورزی نیشابور
 • توکلی، احسان [1] فارغ‌التحصیل دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد و و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
 • توکلی، مرتضی [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس.
 • توکلی، مرتضی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
 • تیشه زن، پروانه [1] استادیار ، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ث

 • ثابت تیموری، مژگان [1] استادیار پژوهش گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری، جهاد دانشگاهی
 • ثابتی، اسماعیل [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ثانی خانی، هادی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان.
 • ثقفیان، بهرام [1] استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • ثنایی، امین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ثنایی نژاد، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان

ج

چ

 • چام پور، مریم [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چرم، مصطفی [1] دانشیار گروه خاک شناسی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چناری، محمود [1] کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
 • چوپانی، سعید [1] دانشجوی دکتری زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی دانشگاه هرمزگان و مربی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هرمزگان، ایران
 • چیت سازان، منوچهر [1] دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چیت سازان، منوچهر [1] استاد هیدروژئولوژی، عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

 • ظریف صنایعی، حامد رضا [1] استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ظریفی نیا، ناصر [1] استادیارپژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران ص.پ.333
 • ظهرابی، نرگس [1] گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
 • ظهرابی، نرگس [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • ظهیری، جواد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ظهیری، جواد [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ظهیری، عبدالرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ع

غ

 • غریب دوست، مسعود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تبریز
 • غضنفری مقدم، محمد صادق [2] استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
 • غفاری، حمیده [1] کارشناس ارشد سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز.
 • غفاری مقدم، زهرا [1] عضو هیات علمی پژوعضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل .هشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • غفوری، وحید [1] علوم و مهندسی آب، واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران
 • غلامی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • غلامی، زینب [1] 1- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • غلامی، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • غلامی، علی [1] استادیار خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • غلامی، علی [1] عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • غلامی، وحید [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
 • غلامی، وحید [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان- گروه مرتع و آبخیزداری.
 • غلامی صومعه، فاطمه [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

ف

ق

ک

گ

 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • گرمسیری، ابوالقاسم [1] گروه علوم و مهندسی آب، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • گزابی زاده، مهشید [1] گروه محیط زیست، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • گلابی، منا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گلابی، منا [1] گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
 • گلزاری، ساحره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • گلستانی کرمانی، سودابه [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • گلستانی کرمانی، سودابه [1] دانشگاه شهرکرد
 • گلستانی کرمانی، سودابه [1] گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • گلمایی، حسن [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • گله دار شوشتری، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گلیج، حسن [1] 2- دانشجوی دکترای سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • گلیج، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گنجی، زهرا [1] استادیار گروه مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • گنجی آزاد پور، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • گندمکار، امیر [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گودرزی، لیلا [1] گروه مهندسی آب-پردیس ابوریحان
 • گودرزی زاده، رضا [1] کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی
 • گوران اوریمی، مهدی [1] کارشناس ارشد عمران سازه هیدرولیک، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گوشه، محی‌الدین [1] دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران؛ دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • گوشه، محی الدین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • گیلانی، عبدالعلی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اهواز، ایران

ل

م