آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابتی، اسماعیل [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • ثانی خانی، هادی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان.

 • ثقفیان، بهرام [1] استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 • ثنایی، امین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 • ثنایی نژاد، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان

ج

چ

 • چام پور، مریم [1] دانشگاه شهید چمران اهواز

 • چیت سازان، منوچهر [1] دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

 • چیت سازان، منوچهر [1] استاد هیدروژئولوژی، عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

 • چرم، مصطفی [1] دانشیار گروه خاک شناسی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • چناری، محمود [1] کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

 • چوپانی، سعید [1] دانشجوی دکتری زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی دانشگاه هرمزگان و مربی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هرمزگان، ایران

ح

خ

د

ذ

 • ذاکر مشفق، محمد [1] استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 • ذاکرمشفق، محمد [1] استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول ، ایران

 • ذاکری نیا، مهدی [1] استادیار و هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • ذاکری نیا، مهدی [1] دانشیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • ذاکری نیا، مهدی [2] مدیرگروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • ذرتی پور، امین [1] استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

 • ظریفی نیا، ناصر [1] استادیارپژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران ص.پ.333

 • ظهیری، جواد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

 • ظهیری، جواد [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • ظهیری، عبدالرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • ظهرابی، نرگس [1] گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

 • ظهرابی، نرگس [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ع

غ

 • غریب دوست، مسعود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تبریز

 • غضنفری مقدم، محمد صادق [1] استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

 • غفاری، حمیده [1] دانشگاه شیراز

 • غفاری مقدم، زهرا [1] عضو هیات علمی پژوعضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل .هشکده کشاورزی دانشگاه زابل

 • غفوری، وحید [1] علوم و مهندسی آب، واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران

 • غلامی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • غلامی، زینب [1] 1- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

 • غلامی، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 • غلامی، علی [1] استادیار خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 • غلامی، علی [1] عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 • غلامی، وحید [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

 • غلامی، وحید [1] استادیار دانشگاه گیلان دانشکده منابع طبیعی

 • غلامی صومعه، فاطمه [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

ف

ق

ک

گ

 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

 • گرمسیری، ابوالقاسم [1] گروه علوم و مهندسی آب، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

 • گزابی زاده، مهشید [1] گروه محیط زیست، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 • گلابی، منا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

 • گلابی، منا [1] گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران

 • گیلانی، عبدالعلی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اهواز، ایران

 • گلیج، حسن [1] 2- دانشجوی دکترای سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

 • گلیج، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • گلزاری، ساحره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه

 • گلستانی کرمانی، سودابه [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

 • گلستانی کرمانی، سودابه [1] دانشگاه شهرکرد

 • گلمایی، حسن [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • گله دار شوشتری، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز

 • گنجی، زهرا [1] استادیار گروه مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.

 • گنجی آزاد پور، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 • گندمکار، امیر [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

 • گودرزی، لیلا [1] گروه مهندسی آب-پردیس ابوریحان

 • گودرزی زاده، رضا [1] کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی

 • گوران اوریمی، مهدی [1] کارشناس ارشد عمران سازه هیدرولیک، دانشگاه فردوسی مشهد

 • گوشه، محی الدین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 • گوشه، محی‌الدین [1] گروه خاکشناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی

ل

م

ن

و

ه

ی

T

 • taheri، zahra [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران