دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، تابستان 1393 
3. مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه‌های ماسه‌ای

صفحه 29-38

فرهاد ایمان شعار؛ یوسف حسن زاده؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


9. ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای در دشت‌های شهرکرد، بروجن و خانمیرزا

صفحه 95-104

حامد ریاحی فارسانی؛ محمدرضا نوری امامزاده یی؛ روح اله فتاحی نافچی؛ سیدحسن طباطبائی


10. بررسی تأثیر شوری برتغییرات زمانی غلظت رسوبات چسبنده معلق با استفاده از فلوم دوار

صفحه 105-113

محمود اسکینی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح اله فتاحی ناوچی؛ محمد بزاز


12. مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرا

صفحه 125-134

محمدرضا نیک پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فریناز شجاع