مقاله پژوهشی
1. بررسی تأثیر کودآبیاری در گرفتگی چند نوع قطره‌چکان در سیستم آبیاری قطره‌ای

فریده انصاری سامانی؛ سعید برومند نسب

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11148

چکیده
       یکی از مزیت‌های بالقوه آبیاری قطره‌ای امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری می‌باشد. در این پژوهش اثر کودآبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها و عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی انجام شده است. فاکتورها‌ی مورد بررسی عبارت بودند از: دو تیمار کود (فسفات آمونیوم) شامل تیمارF0 (شاهد) و تیمار با غلظت‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تأثیر فاصله‌ی عرضی موانع در شرایط وجود موج عمود بر جریان ناشی از گردابه بر انتقال رسوبات معلق

ندا پوستی زاده؛ مهدی قمشی

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 11-20

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11149

چکیده
       در تحقیق حاضر تأثیر فاصله­ی عرضی موانع در آرایش موازی و زیگزاگی بر انتقال رسوبات معلق در شرایط تشکیل موج­های مختلف عمود بر جریان، در یک فلوم مستطیلی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در حالت عدم وجود موج عمود بر جریان، غلظت رسوبات معلق در انتهای بازه موانع بیشتر از انتهای بازه بدون موانع  می­باشد اما در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نسبت‌های ارتفاع نسبی آبشکن و انسداد در پایداری سنگ‌چین اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجه

ابتسام جاسمی زرگانی؛ سید محمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 21-30

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11150

چکیده
       آبشکن‌هاسازه‌هایمتقاطعیاعرضیهستندکه دررودخانه‌هابه‌منظورساماندهیرودخانه‌هاشاملحفاظتدیواره‌هایرودخانه در برابر فرسایش،توسعهطبیعی کنارهرودخانهدرطرحاصلاحمسیر،حفاظت‌هایخاصوموضعیسازه‌هایجانبی،کشتیرانی،واحیاءسامانهزیست آبی رودخانه احداث می‌گردند. کاراییاصلیآبشکن‌هایرودخانه‌ای،انحرافجریانازکنارهرودخانهوهدایتآنبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی روند افزایش ارتفاع کاهو (Lactuca sativa.l) و کارایی مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای

علیرضا هوشمندزاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ ناصر عالم زاده انصاری

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 31-39

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11151

چکیده
       کاهوپیچ اهوازی(اصلاح شده) با نام علمی Lactuca Sativa واریته Romaine یا Cos یکی از بیشترین عملکردها را در بین تیپ های مختلف کاهو در کشور دارا می باشد. در این پژوهش عملکرد گیاه کاهو تحت تیمارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش آماری پژوهش طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی می باشد که در آن فاکتور اصلی دور آبیاری شامل A1 و A2 ( 1 روز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی عوامل مؤثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق

روح الله مختاران؛ عبد علی ناصری؛ حیدر علی کشکولی؛ سعید برومند نسب

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11152

چکیده
       اراضی آبیاری جنوب خوزستان، زمین هایی با سطح ایستابی شور و کم عمق می باشند که تلفات نفوذ عمقی آب در طول دوره آبیاری باعث شده آب آبیاری به علت اختلاف چگالی به صورت شناور بر روی سفره آب زیرزمینی شور قرار گیرد و منطقه اختلاط آب شور و شیرین را به وجود آورد. در مسائل نوین زهکشی مانند کاهش عمق کارگذاری زهکش ها با هدف کنترل کمی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت شبستر‌- ‌صوفیان

یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی حسن پور اقدام؛ وحیده بهشتی وایفان

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 55-69

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11153

چکیده
       آگاهی از تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار منابع آب و خاک هر منطقه نقش بسزائی دارد. در این مطالعه روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت شبستر‌-‌  صوفیان با استفاده از اطلاعات 18 حلقه چاه عمیق و چهار رشته قنات در دوره آماری90 -1377 تحلیل شد. برای این کار از آزمون ناپارامتری مان‌-‌کندال استفاده شد. قبل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی شاخص بهره‌وری آب و مقایسه آن با شرایط فعلی مزارع گندم

محمد رضا قاسمی نژاد رائینی؛ صفر معروفی؛ مهدیه زارع کهن؛ عباس ملکی

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 72-77

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11154

چکیده
  محدودیت منابع آب، عدم برنامه­ریزی آبیاری و استفاده نامطلوب از آب عامل اصلی محدودکننده توسعه کشاورزی در ایران است. در این پژوهش زمان و میزان آب آبیاری به­منظور افزایش بهره­وری آب در مزارع گندم تعیین گردید. بدین منظور پنج مزرعه گندم در دشت­های همدان- بهار و رزن- قهاوند در سال زراعی 90-1389 انتخاب و با استفاده از تانسیومتر و بلوک­گچی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. پایش خشکسالی منطقه‌ای بر اساس جریان ورودی به مخزن سد درودزن در استان فارس

اعظم رنجبر؛ داور خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علی اکبر کامگار حقیقی

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11155

چکیده
       در این تحقیق با مدنظر قرار دادن شرایط خشکسالی بر اساس حجم جریان ورودی به مخزن سد، به تعیین خشکسالی­های مخزن از روش­های مختلف پرداخته، تا ضمن مقایسه با شرایط خشکسالی در ایستگاه­های هواشناسی و هیدرومتری، امکان ارزیابی شاخص­های مورد استفاده در حوضه نیز حاصل گردد. همچنین ارتباط حجم ورودی تجمعی به مخزن سد در تاریخ­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. ارزیابی و تحلیل حجم خشکی رودخانه با استفاده از داده‌های تاریخی و پیش‌بینی شده (مطالعه موردی: رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه)

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ فرشاد احمدی

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 97-109

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11156

چکیده
  دقتتحلیلفراوانیسیلاب یا تحلیل خشکی و دوره بازگشت خشکی­ها، بستگیبهانتخابنوعتوزیعاحتمالاتیوروشتخمینپارامترهایآندارد.در این مطالعه با استفاده از داده­های دبی روزانه رودخانه­های نازلوچای، باراندوزچای و شهرچای در دوره آماری تاریخی و پیش­بینی شده، سری زمانی حجم خشکی رودخانه­های ذکر شده در دوره آماری تاریخی و دوره آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. اثر بافت خاک بر انتشارپذیری کلرید سدیم در خاک و شبیه‌سازی آن با استفاده از مدل دو بعدی Hydrus

معصومه فراستی

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 111-118

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11157

چکیده
         بررسی میزان انتشارپذیری در بافت­های مختلف خاک می­تواند در برنامه ریزی برای حفظ سفره­های آب زیرزمینی از منابع آلاینده و کنترل آلودگی در منابع آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد. مدل­هایعددیدرشبیه­سازیحرکتآبدرخاککاربردفراواندارند. در این پژوهش به بررسی اثر بافت خاک بر انتشار­پذیری  نمک در خاک­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی راندمان حذف کدورت، آلومینیم، کل کربن آلی و UV254 از آب رودخانه کارون با استفاده از پلی آلومینیم کلراید و کیتوزان در تصفیه آب اهواز

نغمه عروجی؛ افشین تکدستان؛ علی کارگری؛ غلامرضا رئیسی

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 119-134

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11158

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی کیتوزاندر بهبود عملکرد منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت، آلومینیوم و موادآلی از جمله کل کربن آلی و UV254(جذب مواد آلی توسط اشعه ماوراء بنفش در طول موج 254 نانومتر) درمرحله اختلاط کند از آب آشامیدنی صورت پذیرفت. اینپژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست در تصفیه خانه آب اهوازانجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
12. حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از سپیولیت طبیعی ایران: تاثیر زمان تماس، دما، پی‌اچ، مقدار جاذب و پیش تیمار حرارتی

فیروزه شریفی پور؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ آنجل فاز کانو

دوره 38، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 135-147

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2015.11159

چکیده
  ­     سپیولیت از جمله کانی­های فراوان و ارزان قیمت در مناطق خشک دنیا است که به دلیل ویژگی­های ساختاری، توانایی زیادی برای جذب فلزات سنگین مانند سرب دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دمای واکنش، پی اچ، مدت زمان تماس بین کانی و محلول، اثر پیش تیمارهای حرارتی و مقدار کانی بر فرآیند جذب سرب از محلول­های آبی انجام شد. بدین ...  بیشتر