دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. اثر تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی (مطالعه موردی: سپیددشت سزار)

صفحه 1-19

10.22055/jise.2015.11345

ملیحه مزین؛ علی محمد آخوند علی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش؛ نرگس ظهرابی


2. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن‌های نوع باندال لایک در شرایط آب زلال

صفحه 21-32

10.22055/jise.2015.11346

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان


10. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بستر ریپل بر روی تغییرات تنش برشی بستر

صفحه 125-135

10.22055/jise.2015.11354

حسین صمدی بروجنی؛ پری ملکی؛ محمد جواد کتابداری؛ داریوش ملکی