مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. بررسی کارآیی الگوریتم M5 در محاسبه حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف تکیهگاه پل

جواد ظهیری؛ سید محمود کاشفی پور

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13543

چکیده
  آبشستگی صورت گرفته در اطراف تکیهگاهها و پایهها پدیدهای است که منجر به تخریب تعداد زیادی از پلها گردیده است. در این تحقیق برای شبیهسازی حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف تکیه­گاه پل از الگوریتم درختی M5 استفاده شده است. از مزایای این الگوریتم دقت بالا، سادگی و قابل فهم بودن آن است. برای ساخت و آموزش مدل از اطلاعات آزمایشگاهی منابع معتبر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. اولویت بندی کشت محصولات عمده زراعی دشت قزوین با توجه به هزینه های انرژی و آب

زینب غلامی؛ حامد ابراهیمیان؛ حمیده نوری

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13447

چکیده
  محدودیتمنابعآب و انرژی،عملکردپایینبهره­برداریازشبکه­هایآبیاری،افزایشجمعیتونیازروزافزونبهاینمنابعحیاتی،لزومبرنامه­ریزیمناسببه‌منظوراستفادهبهینهازمنابعآبرانمایانمی‌سازد.الگوی کشت نقش اساسی در طراحیشبکه­های آبیاری دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اولویت­بندی کشت محصولات عمده زراعی (گندم، ذرت، یونجه و جو) در آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
3. واسنجی و ارزیابی عملکرد مدل آکواکراپ در مدیریت مقدار و زمان اعمال کم‌آبیاری در گندم

قهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ یعقوب زراعت کیش

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 31-44

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13451

چکیده
  برنامه‌ریزی بهینه آبیاری از مولفه‌های اصلی ارتقای کارایی مصرف آب و عملکرد محصول است. مدل­هایی مثل  آکواکراپ که اثرات مقادیر آب بر روی عملکرد محصول را شبیه­سازی می­کنند، ابزارهای مفیدی در بهینه‌سازی مصرف آب در مزرعه می­باشند. برای بررسی این ویژگی، آزمایشی با 5 تیمار آبیاری به­ترتیب با عمق آبیاری برابر 100، 85، 70، 55 درصد تبخیر-تعرق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
4. بهینه سازی مدیریت منابع آب با اعمال سناریوهای مختلف تخصیص (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز)

سحر شاه ولی کوه شوری؛ محمد صادق غضنفری مقدم؛ محمد جواد خانجانی

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 45-55

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13452

چکیده
  آب به­عنوان یک نهاده با ارزش، می­بایست مورد استفاده بهینه قرار گیرد. مدیریت صحیح و بهینه آب، نیاز به تخصیص بهینه و اولویت بندی آن بین بخش­ها، مناطق و مصارف مختلف دارد.  هدف این تحقیق، ارائه الگویی برای بهینه کردن تخصیص و مصارف آب در دشت دز با استفاده از مدل WEAPاست. برای این منظور اطلاعات سامانه­های آب حوضه آبریز دز طی سال­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
5. پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop

ابراهیم امیری؛ افشین خورسند؛ جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13449

چکیده
  تحقیق حاضر برای بررسی مدل آکوکراپ جهت پیش­بینی عملکرد و ماده خشک کلزا در قزوین، به مدت دو سال اجرا گردید. طرح آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سه سطح آبیاری نرمال، قطع آبیاری در مرحله ساقه­رفتن و قطع آبیاری در مرحله گل­دهی به­عنوان تیمار اصلی و سطح 0، 40، 80، 120 و 160 کیلوگرم در هکتار کود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
6. اثر مقادیر آبیاری قطره‌ای تیپ و آبیاری سطحی برنامه ریزی شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب دو رقم هندوانه در خوزستان

محمد خرمیان؛ ناصر ظریفی نیا

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 73-84

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.17185.1244

چکیده
  یکی از راه‌های بهبود مدیریت مصرف آب آبیاری استفاده از روش‌ آبیاری قطره‌ای نواری در صیفی‌جات است. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح مختلف نیاز خالص آبی به روش قطره‌ای بر عملکرد هندوانه و مقایسه آن با آبیاری جویچه‌ای، در سال‌های زراعی 1389و 1390 در منطقه خوزستان انجام شد. در این مطالعه سطوح مختلف 50، 75 ، 100 و 125درصد تأمین نیاز آبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
7. بررسی میزان آبشستگی در حوضچه استغراق ناشی از جت قائم برخوردی هوادهی شده و هوادهی نشده

اکبر ارمغانی؛ بابک لشکرآرا؛ علی محمد آخوند علی

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 85-97

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22716.1619

چکیده
       در این مقاله بررسی اثر میزان اختلاط هوای ورودی به مغزه­ی جت قائم برخوردی بر الگوی آبشستگی در حوضچه استغراق ارائه شده است. در این مطالعه­ی آزمایشگاهی، الگوهای مختلف ورود هوا به ازای عمق­های مختلف پایاب در مقابل شرایط بدون هوای ورودی به جت مورد مقایسه قرار گرفت. طرح آزمایش­ها بگونه­ای تدوین گردید که درصد غلظت هوای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
8. تأثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستان

حلیمه پیری؛ حسین انصاری؛ مهدی پارسا

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13454

چکیده
        بهره‌برداریازمنابعآبوخاکباکیفیتکممی‌تواندبهعنوانیکگزینهمناسببرایتولیددرکشورهایدرحالتوسعهموردنظرقرارگیرد به همین منظور در این تحقیق اثر سطوح مختلف شوری (2، 5 و 8 دسی زیمنس بر متر)، سطوح مختلف آب آبیاری(120، 100، 75 و50 درصد نیاز آبی گیاه) و چین برداشت بر برخی پارامترهای کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه­ای در منطقه سیستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
9. فرآیند شکست هیدرولیکی خاکر‌یزهای غیر چسبنده‌ی حفاظتی ساحلی در اثر جریان روگذر

ابراهیم صادقی هاردنگی؛ جواد احدیان

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 115-131

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13575

چکیده
  شکست خاک­ریزهایی که برای حفاظت از سیل در اطراف شبکه‌های آبیاری و زهکشی احداث می‌شوند، بر اثر عبور جریان سیل از روی آن­ها می‌تواند خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی را به همراه داشته باشد. بنابراین ضروری است فرآیند شکست و عوامل مؤثر بر آن مطالعه شود. از این رو در این تحقیق از چهار نمونه خاک غیرچسبنده با اندازه متوسط 44/0، 7/0، 7/1 و 4/2 میلی‌متر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
10. کاربرد شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) برای بررسی دوره های خشکی (مطالعه موردی: ایستگاه های تبریز، بندر انزلی و زاهدان)

شیوا اختیاری خواجه؛ یعقوب دین پژوه

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 133-145

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13455

چکیده
  در این مطالعه، مشخصات خشکسالی ایستگاه­های تبریز، بندرانزلی و زاهدان طی دوره­ی آماری از سال آبی 31-1330 تا 91-1390 با استفاده از شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه شاخص بارش مؤثر روزانه، با محاسبه­ی شاخص­های دیگر از قبیل میانگین بارش مؤثر روزانه (MEP) برای هر روز سال، مقدار تفاضل بارش مؤثر روزانه از میانگین بارش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. تأثیر پایه پل دایره ای بر آبشستگی موضعی در محدوده تلاقی 60 درجه با استفاده از مدل سه بعدی SSIIM1

رسول قبادیان؛ مهسا بصیری؛ ژهرا صیدی تبار

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 147-163

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13576

چکیده
       وقوعآبشستگیدراطراف پایه‌هایپلیکیازعمده‌تریندلایلتخریبپل‌هااست. این پدیده عموماً در آبراهه‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر به مطالعه پایه پل در محل تلاقی رودخانه‌ها پرداخته شده است. به همین دلیل در این تحقیق با استفاده از مدل عددی SSIIM1 ابتدا الگوی جریان و رسوب­گذاری در یک تلاقی 60 درجه شبیه‌سازی ومدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
12. شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب ماشین بردار پشتیبان و تبدیل موجک

علی اسکندری؛ اباذر سلگی؛ حیدر زارعی

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 165-180

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13577

چکیده
  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در مناطقی که با کمبود آب‌های سطحی مواجه هستند، بهره­برداری از منابع آب زیرزمینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بهره­برداری بی­رویه از این منابع، بدون بهره­گیری از مطالعات منابع آب زیرزمینی می­تواند مشکلات و پیامدهای جبران‌ناپذیری را به­بار آورد. مدیریت صحیح این منابع با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
13. بررسی تأثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاک‌های گچی برای پوشش کانال‌های انتقال آب

بابک تقدیسی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 181-194

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13288

چکیده
  استفاده از یکسری افزودنی­ها به خاک‌های گچی می‌تواند سبب افزایش مقاومت فشاری و فرسایشی و مناسب شدن آن‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی در شبکه‌های آبیاری گردد. در این مقاله، با افزودن پنج سطح سیمان (5، 8، 10، 12 و 15 درصد نسبت به خاک خشک)، سه سطح میکروسیلیس (0، 5 و 10 درصد نسبت به سیمان) به خاک منطقه و عمل‌آوری نمونه‌ها در دو دمای (27 و 40 درجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
14. بررسی تاثیر کاربری اراضی و طبقات شیب بر هدررفت عناصر غذایی در رواناب تولیدی با استفاده از باران‌ساز مصنوعی (مطالعه موردی در حوضه آبخیز کاکاشرف- لرستان)

کیانوش بهرهی؛ غلامعباس صیاد؛ احمد لندی؛ حمیدرضا پیروان

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 195-209

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21459.1543

چکیده
  هدررفت عناصر غذایی و کاهش حاصل­خیزی خاک از مهم­ترین اثرات تخریب خاک است. بنابراین نیاز است که عوامل مؤثر بر آن در حوضه­های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. حوضه آبخیز کاکاشرف در استان لرستان از جمله حوضه­هایی است که در معرض تخریب قرار دارد. لذا در این حوضه، تأثیر نوع کاربری اراضی (مرتع، جنگل و زراعت) و طبقات شیب (10، 20 و 30 درصد) بر هدررفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
15. الگوریتم انتخاب طول مؤثر بادپناهی به منظور بررسی وضعیت بادپناهی در سطح دریاچه سدها (مطالعه موردی : سطح دریاچه سد مخزنی دز)

زهرا شاهی؛ محمدرضا شریفی

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 211-223

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23774.1697

چکیده
  باد به­عنوان پدیده­ای طبیعی، نقش به­سزایی در بسیاری از فرایندهای هیدرولوژیکی ایفا می­کند. کمیتی تحت عنوان شاخص بادپناهی قادر به بررسی تأثیر باد در حوزه­های مختلف هیدرولوژی می­باشد. محاسبه شاخص بادپناهی در نقاط جغرافیایی مختلف، مستلزم تعیین طول مؤثر در محدوده مورد مطالعه می­باشد. تعیین روش انتخاب طول مؤثر در مطالعات ...  بیشتر