دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-230 
15. تاثیر فاصله نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پل

صفحه 215-230

10.22055/jise.2018.25265.1748

عاطفه حیدری؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی