دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-226 
14. بررسی روند تغییرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی در ایران

صفحه 197-212

10.22055/jise.2018.17897.1299

آناهیتا ابلاغیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی