نویسنده = ������������������ �������� ��������
شناسایی مناطق احتمالی تغذیه آبهای زیرزمینی به روش تجزیه و تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS -مطالعه (موردی: دشت دزفول – اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22055/jise.2022.40328.2021

محمد حسین پورمحمدی؛ بهزاد زاهدی؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند؛ محسن سلیمانی بابرصاد