نویسنده = ������������������ ��������
مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و SDSM در کوچک مقیاس سازی دما

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 59-73

10.22055/jise.2017.13161

مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ رامین فضل اولی