نویسنده = ������������ ������������������
اثر مدیریت آب شور طی دوره رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای و پروفیل شوری خاک

دوره 35، شماره 3، آذر 1391، صفحه 11-18

حسین مولوی؛ مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-10

هادی رمضانی اعتدالی؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت