نویسنده = ���������������� ������������
بررسی و مقایسه عملکرد کابل و شیار درکنترل آبشستگی پایه پل

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 23-32

الهام ایزدی نیا؛ منوچهر حیدرپور


بررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای زیستی در سیستم های زهکشی زیرزمینی

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 71-82

سیدابراهیم هاشمی؛ منوچهر حیدرپور؛ بهروز مصطفی زاده فرد