نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
شبیه سازی عددی الگوی جریان سه بعدی در تلاقی کانال های باز

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 61-70

سید حبیب موسوی جهرمی؛ رضا گودرزی زاده