نویسنده = ������ �������������� �������� ��������
کالیبراسیون دریچه‌های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از بهینه سازی غیرخطی

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 1-10

مهرداد تقیان؛ حسین محمد ولی سامانی؛ محسن پوررضا بیلندی