نویسنده = ���������� �������������� ������
پیش بینی نوسانات سطح ایستابی آبخوان گربایگان برای دوره زمانی 1387 تا 1437 با استفاده از مدل عددی MODFLOW

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 41-50

احمد فاتحی مرج؛ مجید طائی سمیرمی؛ عبدالنبی کلاهچی؛ سید خلّاق میرنیا