نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
بررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای زیستی در سیستم های زهکشی زیرزمینی

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 71-82

سیدابراهیم هاشمی؛ منوچهر حیدرپور؛ بهروز مصطفی زاده فرد