نویسنده = ������������������ ��������
حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 11-20

معصومه فراستی؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ نعمت جعفرزاده